Fara í efni

Pólska - Polish

Phonenumer 839-9931 and email adr. sey@logreglan.is

Questions and answers regarding disasters in Seyðisfjörður

  Środki zaradcze Múlaþing

  • 11.1.2021 Co zostanie zrobione, aby wesprzeć rozwój działalności gospodarczej na terenach ewakuacyjnych / zniszczonych, które poniosły szkody, których ubezpieczenie nie obejmuje?

   Zostaną zebrane informacje na temat możliwych strat, które spowodowały zakłócenia w działalności gospodarczej na tym obszarze, i zostanie podjęta próba nakłonienia rządu do zrekompensowania tych szkód wkładami finansowymi.

  Odpowiedzi od Agencji ubezpieczeniowej od ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych (Náttúruhamfaratrygging Íslands)

  • Czy mieszkańcy, którzy stracili swoje domy, mogą oczekiwać, że będą obciążeni spłatą pożyczek zaciągniętych na mieszkanie? Czy zostanie wydana gwarancja przejęcia zobowiązania płatniczego przez islandzkie ubezpieczenie od klęsk żywiołowych?

   Skontaktowano się ze wszystkimi bankami i są one gotowe zamrozić zadłużenie zniszczonych domów do czasu zawarcia ugody. Jeśli niektóre z osób nie mogą przebywać w swoich domach i są zobowiązane do płacenia czynszu za wynajem w innym miejscu, istnieje możliwość rozpatrzenia indywidualnie każdego przypadku biorąc pod uwagę jego historię bankową. Każda osoba musi sama wystąpić o takie rozpatrzenie.

  • Czy osoby, które spłacają swoje pożyczki, muszą spłacać je spłacać?

   Íbúðalánasjóður (Fundusz Finansowania Mieszkalnictwa) zadecydował o rezygnacji z pobierania rat kredytów, gdyż sytuacja mjąca wpływ na niemożność spłat kredytu przez osoby nie wynika z ich własnej woli a przez wyjątkową sytuację w jakiej sie znaleźli. 

  • Jak wyglądały sprawy w Súðavíku po zejściu tamtejszych lawin? Czy nieruchomości tam zostały wykupione przez Fundusz Powodziowy (Ofanflóðasjóður)?

   Tak, Ofanflóðasjóður zajął się zakupem nieruchomości na tym niebezpiecznym obszarze w Súðavíku.

  Odpowiedź Biura Meteorologicznego ( Veðurstofa Íslands)

  • * Kiedy będzie gotowa ocena ryzyka dotycząca osuwisk w Seyðisfjörður, która jest obecnie przygotowywana przez Islandzkie Biuro Meteorologiczne?

   Ocena ryzyka jest przekazywana etapami. Ocena została już skorygowana dla obszaru od Múli do Stöðvarlækur, gdzie nastąpiły zmiany warunków podczas osuwisk. Następnie zostanie poddana przeglądowi ocena dla obszarów przyległych (obszar nieco poza Stöðvarlækur) i wewnętrznych (Múli). W ostatniej kolejności zostanie zweryfikowana ocena dla głównego terenu zamieszkałego w południowej części miasta. Należy podkreślić, że główne elementy obecnej oceny ryzyka są w pełni obowiązujące. Ocena ryzyka obejmuje rozległe obszary zagrożone i opiera się na informacjach o dużych osuwiskach, których ślady znajdują się w pokrywach gruntu poniżej miejscowości. Nie oczekuje się żadnych fundamentalnych zmian w tej ocenie. Badania stabilności gruntu oraz hydrologiczne w związku ze wstępnym badaniem opcji zabezpieczenia południowej części miasta planowane są wiosną i latem. Ocena ryzyka osunięcia się ziemi zostanie zweryfikowana na podstawie wyników tych badań, tam gdzie będzie to zasadne.

  • * Dlaczego mapa ewakuacyjna, którą się posiłkujemy, jest zdefiniowana jako tymczasowa mapa ewakuacyjna?

   Mapa została opracowana szybko po osunięciach ziemi w grudniu. Mapa może się zmienić w nadchodzących miesiącach po sprawdzeniu w praktyce stanu stabilności gruntu po pierwszych poważnych deszczach i po okresie topnienia śniegu tej wiosny.

  • * Czy poziomy ewakuacji I, II i III odpowiadają obszarom A, B i C, w taki sposób, że poziom ewakuacji I odpowiada obszarowi C w ocenie ryzyka?

   Istnieje pewna zgodność, ale mapa ewakuacji nie jest w pełni zgodna z liniami oceny ryzyka z różnych praktycznych powodów, które nie wymagają ujęcia w ocenie ryzyka.

  • Z dużego osuwiska widać duże pęknięcia przynajmniej na dwóch półkach skalnych, jaka jest sytuacja w tej okolicy?

   Uważamy, to za bardziej niebezpieczne niż jak to miało wcześniej miejsce z tymi dużymi płytami w osuwisku, które jednak nie zeszły wraz z osuwiskiem. Tam należy dokonać przeglądu oceny ryzyka. Budynki w tym rejonie zgodnie z obecną oceną ryzyka należą do obszarów B i C i to samo dotyczy budynków w pobliżu Stöðvarlækur. Można założyć, że wszystkie domy w strefie C na tym obszarze zostaną poddane skorygowanej ocenie ryzyka. Ruch płyt jest monitorowany za pomocą urządzenia pomiarowego (stacja uniwersalna).

  • Jaka jest sytuacja na obszarach od Nautaklauf do Búðará?

   Na tym obszarze znajduje się kilka domów w obszarze C, wiele domów w obszarze B. Reasumując, wszystkie zabudowania znajdują się powyżej linii A w bieżącej ocenie ryzyka, tj. cała miejscowość znajduje się w strefie zagrożenia. Weryfikacja oceny ryzyka tego nie zmieni, ale jest prawdopodobne, że ryzyko zostanie ocenione nieco wyżej, zwłaszcza w wyższych domach. Konieczne jest monitorowanie ruchu warstw gleby w tym obszarze ze względu na tę sytuację dlatego zainstalowano do tego specjalny sprzęt. Trwa sprawdzanie i przygotowywanie instalacji dodatkowych urządzeń pomiarowych do monitoringu.

  • Jaka jest sytuacja w Botnunum, zwłaszcza w jej głębszej części?

   Na tym obszarze znajduje się kilka domów w obszarze C, wiele domów w obszarze B, miejscowość rozciąga się poniżej linii A. Obszar zagrożenia jest bardzo duży i obejmuje ok. sześć najwyżej położonych rzędów budynków i nie ulegnie to zmianie wraz z przeglądem oceny ryzyka. Należy zweryfikować ocenę ryzyka w najwyższych rzędach budynków. Konieczne jest monitorowanie ruchu warstw gleby w tym obszarze ze względu na tę sytuację dlatego zainstalowano do tego specjalny sprzęt. Trwa sprawdzanie i przygotowywanie instalacji dodatkowych urządzeń pomiarowych do monitoringu.

  • Czy można zobaczyć zdjęcia pęknięć, jakie Harpa pokazała na spotkaniu mieszkańców?

   Slajdy, które Harpa i Tómas pokazali na spotkaniach mieszkańców w dniach 21 i 30 grudnia, są dostępne na stronie internetowej gminy.

  • Słyszałem, że jest jedno duże pęknięcie mniejwięcej ciągnące się od Fossgata i dalej wzdłuż fiordu i nie jest kwestią tego, czy tyko kiedy spadnie kolejne duże osuwisko, które zabierze ze sobą więcej domów. Czy to prawda?

   Uważa się, że warstwy gleby, które się poluźniły podczas osuwiska, w dużej mierze osiadły w swoich wyrobiskach więc w tym przypadku potrzebny jest nowy okres opadów, aby stworzyć ryzyko osuwisk. Intensywne opady muszą trwać jeden lub więcej dni powyżej średniej dla danego okresu lub lat. Opady w grudniu były niezwykle obfite. Uważa się, że prawdopodobnie, upłynie dużo czasu do następnego takiego okresu opadów. Biuro Meteorologiczne wkrótce zainstaluje w Neðri-Botnar miernik opadów, który usprawni monitorowanie opadów atmosferycznych. Jednak nadal uważa się, że istnieje ryzyko, że osunięcie może wyniknąć z poprzednich osuwisk, ale nie, że osuwiska dotrą do zabudowań poza obszar, na który spadło duże osuwisko i że obejmie obszar poza nim. Zainstalowano więcej urządzeń pomiarowych, aby wykryć zwiększony ruch warstw gleby, gdy tylko zacznie się jakaś jej aktywność. Planowane jest zainstalowanie większej liczby przyrządów pomiarowych w celu wzmocnienia monitorowania. Oprócz licznika opadów, który zostanie zainstalowany w Neðri-Botnar, w mieście Seyðisfjörður działa już automatyczny licznik opadów, a drugi tuż za miastem Vestdalseyri. Między miejscami w obrębie fiordu mogą występować duże różnice w opadach, dlatego uważa się, że należy mierzyć opady na półce skalnej, aby uzyskać jak najlepszy obraz sytuacji w danym momencie.

  • Jak wykonywane są pomiary krok po kroku? Kto odgrywa rolę w pomiarach i kto co robi? Co to są lustra? Kto wydaje opinię i kto ostatecznie podejmuje decyzje?

   Automatyczne pomiary ruchu warstw gleby, ciśnienia wody w odwiertach i pomiary meteorologiczne służą do oceny, czy istnieje bezpośrednie ryzyko osuwisk. Obserwatorzy Biura Meteorologicznego monitorują również osuwiska na ziemi. Obserwacja powodziowa Biura Meteorologicznego wydaje zalecenia dotyczące środków bezpieczeństwa, gdy te pomiary i obserwacje to uzasadniają. Komendant Główny Policji podejmuje decyzję o ewakuacji w porozumieniu z Komendantem Krajowym Departamentu Ochrony Ludności oraz podejmuje inne działania na podstawie zaleceń Biura Meteorologicznego. Monitorowaniu i ewakuacji zawsze w jakimś stopniu towarzyszy niewiadoma i chociaż można ją znacznie zmniejszyć poprzez zainstalowanie sprzętu pomiarowego, pewna niewiadoma jest nieunikniona. W przyszłości prawdopodobnie ewakuacja będzie częstsza i bardziej rozległa, zwłaszcza podczas badania danych uzyskanych za pomocą tych systemów monitorowania. Bardziej szczegółowy opis sprzętu pomiarowego, który został skonfigurowany do monitorowania i możliwości jego ustawienia, znajduje się w memorandum Urzędu Meteorologicznego w sprawie osuwisk w Seyðisfjörður, które będzie dostępne na stronie internetowej gminy. Między innymi omawia lustra, które służą do monitorowania ruchu warstw. Lustra są instalowane w kilku miejscach na terenie, które wymagają monitorowania, a ich lokalizacja mierzona jest przyrządem geodezyjnym. Pomiary w Seyðisfjörður są teraz wykonywane co pół godziny. Wielokrotne pomiary wskazują ruch lusterek, a tym samym warstw, na których one są przymocowane.

  • Czy Botnahlíð jest bezpieczny?

   Poniżej Botnabrún znajdują się rozległe obszary niebezpieczne ze względu na ryzyko osuwisk, jak opisano w ocenie ryzyka z 2019 r. (Patrz https://www.vedur.is/ofanflod/haettumat/seydisfjordur). Ta sytuacja wymaga działań. Na tym obszarze znajduje się kilka domów w obszarze C, wiele domów w obszarze B, a miejscowość rozciąga się poniżej linii A. Obszar zagrożenia jest bardzo duży i obejmuje okolicę sześciu najwyższych rzędów budynków i nie ulegnie to zmianie wraz z przeglądem oceny ryzyka. Należy zweryfikować ocenę ryzyka w najwyższych rzędach budynków. Konieczne jest monitorowanie ruchu warstw w tym obszarze ze względu na tę sytuację i zainstalowano do tego specjalny sprzęt. Trwa sprawdzanie i przygotowywanie instalacji dodatkowych urządzeń pomiarowych do monitoringu.

  • Co można zrobić, aby ochronić zabudowania w Seyðisfjörður przed osuwiskami?

   Trwają wstępne prace przeciwpowodziowe w południowej części Seyðisfjörður. Między innymi bada się, czy możliwe jest odprowadzanie wody z warstw, z których mogą powstawać osuwiska i budować umocnienia poniżej skarpy. Wyniki wstępnego badania będą dostępne wiosną lub wczesnym latem. Wyniki wstępnych badań opcji ochronnych z 2016 roku można znaleźć na stronie Urzędu Meteorologicznego (https://www.vedur.is/media/vedurstofan-utgafa-2016/VI_2016_006_rs.pdf).

  • Jakie możemy wyciągnąć wnioski z tych wydarzeń?

   W Seyðisfjörður istnieją rozległe obszary zagrożone osuwiskami, zgodnie z oceną ryzyka z 2019 r. Osuwiska w grudniu 2020 r. są przykładem zagrożenia, jakiemu poddane są zabudowania w Seyðisfjörður z powodu ryzyka osuwisk. Rozległe obszary mieszkalne na obszarach C i B objęte są wysokim prawdopodobieństwem osunięcia się ziemi gdzieś na tym terenie, chociaż prawdopodobieństwo to nie jest generalnie jednakowo wysokie w każdym miejscu. W kilku miejscach na południe od Seyðisfjörður istnieje ryzyko dużych osunięć się ziemi, większych niż osuwisko z 18 grudnia 2020 r. Główną lekcją, jaką można wyciągnąć z tych osuwisk jest to, że należy reagować na ryzyko powodzi w Islandii za pomocą środków, zwłaszcza na obszarach niebezpiecznych w rejonach C i B. Kryteria monitorowania, planowania gotowości i oceny ryzyka zostaną poddane rozpatrzeniu w oparciu o doświadczenia zdobyte w grudniu 2020 r. Z policją, Krajowym Komisarzem Departamentu Ochrony Ludności Policji, lokalną ludnością i innymi osobami zaangażowanymi w przygotowanie w celu ulepszenia procedur i planów reagowania. Osuwiska ziemi w Seyðisfjörður w grudniu uwidoczniły słabości w rozpowszechnianiu wśród mieszkańców informacji dotyczących oceny ryzyka i obszarów zagrożonych. Należy zwrócić większą uwagę na to, jakie działania mają miejsce na obszarach zagrożonych powodzią oraz jakie przedmioty i kosztowności tam się znajdują.

  • Obecna ocena ryzyka ma nieco ponad rok, czy będzie nowa i jak szybko można ją wdrożyć?

   Kryteria oceny ryzyka zostaną poddane rozpatrzeniu jeszcze tej zimy, w wyniku czego zostanie wydana poprawiona ocena ryzyka. Przygotowywane są notatki z opisami i szcunkowymi danymi związanymi z wystąpieniem ryzyka na południu miasta oraz jakie mogą być prawdopodobne zmiany. Rejony zagrożenia są już bardzo rozległe. Na dużych obszarach jest mało prawdopodobne, aby wystąpiły większe zmiany. W nadchodzących miesiącach zostaną przeprowadzone różne badania na warstwach na zboczu wzgórza powyżej południowej części Seyðisfjörður, a ocena ryzyka zostanie poddana ponownemu rozpatrzeniu, jeśli będzie ku temu powód.

  • W jaki sposób naukowcy ustalają, czy góra jest bezpieczna, czy nie? Jakie pomiary są wykonywane i czy są jakieś marginesy błędu? Czy możecie wyjaśnić ten proces?

   Ocena ryzyka jest przeprowadzana, gdy ocenia się wystąpienie prawdopodobieństwa wypadku z udziałem ludzi, ale nie uwzględnia ona szkód materialnych. Ocena ryzyka daje obraz ryzyka długoterminowego i jest np. przeznaczony do kontroli organizacji zabudowań, tak aby z czasem ryzyko występowania gwałtownych powodzi malało. Stosowany jest również codzienny monitoring, którego celem jest reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Ocenie i monitorowaniu ryzyka towarzyszy zawsze jakaś niewiadoma, którą należy wziąć pod uwagę. Ustawa o ochronie przeciwpowodziowej 505/2000 przewiduje poprawę bezpieczeństwa osiedli na obszarach C, poprzez zakup domów lub opcje ochrony, aby nie doszło do urbanizacji na takich obszarach. Automatyczne pomiary ruchu warstw, ciśnienia wody w odwiertach i pomiary meteorologiczne służą do oceny, czy istnieje bezpośrednie zagrożenie osuwiskami. Obserwatorzy Biura Meteorologicznego monitorują również same osuwiska.

  • Czy mieszkańcy muszą podjąć jakieś środki ostrożności na wiosnę w związku z roztopami i możliwymi osunięciami się gleby z gór?

   Nie oczekuje się, że indywidualni mieszkańcy będą podejmowali działania z własnej inicjatywy w celu zmniejszenia ryzyka, ale ewakuacja mieszkań może być możliwa, jeśli będzie istniało ryzyko osunięcia się ziemi. Mieszkańcy mogą zabezpieczyć okna i drzwi skierowane w stronę zbocza, aby zmniejszyć szkody materialne. W niektórych przypadkach warto również rozważyć systemy odwodniające domy.

  • Czy może zaistnieć sytuacja, że nie będzie można mieszkać na niektórych obszarach miasta dotkniętych osuwiskiem, np. w Múli i okolicach czy Garður, Botnahlíð i tamtej okolicy?

   Jest to możliwe zarówno na obszarze dotkniętym przez osuwisko, jak i na obszarze obok, gdzie warstwy się przemieszczały, ale nie spadły jako osuwisko. Rada Miejska już zdecydowała, że ​​nie będzie można odbudowywać domów w rejonie, w którym osuwisko spadło na te działki, chyba że zostały zbudowane zabezpieczenia i ponownie zrobiono ocenę ryzyka wystąpienia powodzi.

  • Jakie pomiary i środki podjęto w celu uzyskania informacji o możliwych zagrożeniach i ewakuacjach, gdy zacznie padać?

   Trwają prace nad ustawieniem sprzętu pomiarowego do monitorowania ryzyka osuwisk w Seyðisfjörður. Pomiary ruchu warstw zostały ulepszone o nowy sprzęt geodezyjny i planowana jest instalacja większej liczby urządzeń pomiarowych. Opis sprzętu pomiarowego, który został ustawiony do monitorowania i możliwości jego ustawienia, znajduje się w informacjach Urzędu Meteorologicznego w sprawie osuwisk w Seyðisfjörður, które będą dostępne na stronie internetowej gminy.

  • Czy jakiekolwiek zabezpieczenia, np. porównywalne do tych w Alpach mogą powstrzymać takie osuwisko lub uczynić je mniej rozległym?

   Nie uważa się, aby fortyfikacje zatrzymały to osuwisko i zapobiegły uszkodzeniom, zwłaszcza zewnętrznej jej części, która zeszła najszybciej. Konstrukcje ochronne również nie są uważane za przyszłą dobr ochronę dla tego obszaru, więc ryzyko na obszarach mieszkalnych będzie występowało nadal. Jednak środki zaradcze, które zostały podjęte w kanale rzeki Búðará, uważa się, że wielce się przyczyniły, aby zapobiec opadnięciu części osuwiska na kilka domów w tak zwanym Múli, które uniknęły zniszczenia. Wyrobisko jakie tam wykopano, i przeszkoda pod nim najwyraźniej odciągnęły osuwisko od budynków. Ta część osuwiska miała też mniejszą prędkość i ukształtowanie terenu miało większy wpływ. Wyniki wstępnego badania możliwości ochronnych południa Seyðisfjörður z 2016 roku można znaleźć na stronie Urzędu Meteorologicznego (https://www.vedur.is/media/vedurstofan-utgafa-2016/VI_2016_006_rs.pdf).

  • W jakim stopniu globalne ocieplenie wpływa na ryzyko powstawania osuwisk?

   Uważa się, że ocieplenie, jakie ma miejsce w tym kraju, zwiększyło ryzyko osunięcia się ziemi w rejonie lodowców, ponieważ zbocza straciły wsparcie boczne w miarę opadania powierzchni lodowca, a także ryzyko osunięć ziemi, gdy na zboczach topnieje wieczna zmarzlina. Istnieje kilka przykładów tego rodzaju osuwisk na Islandii w ostatnich latach i dziesięcioleciach po tym, jak klimat zaczął się tu gwałtownie ocieplać po 1995 roku. Istnieje więcej wątpliwości co do tego, czy częstotliwość osuwisk innych typów, podobnych do tych, które spadły w Seyðisfjörður w grudniu, również się zwiększyła, jednak w miarę upływu stuleci oczekuje się, że opady na Islandii nieco wzrosną i zwiększy się częstotliwość osuwisk. W związku z tym można wspomnieć, że cztery duże prehistoryczne osuwiska, których ślady znaleziono w warstwach pod osadą na południe od Seyðisfjörður, spadły kilka tysięcy lat temu, kiedy nie uważa się, że pogoda w tym kraju była cieplejsza niż obecnie.

  • W jakim stopniu globalne ocieplenie wpływa na to, że opady są w postaci deszczu, a nie śniegu?

   Ocieplający się klimat powoduje raczej opady atmosferyczne w postaci deszczu niż śniegu. Zwiększając w ten sposób ryzyko osuwisk zimą, ale może zmniejszać ryzyko osuwisk wiosną, kiedy topnienie śniegu jest czynnikiem sprzyjającym osuwaniu się ziemi. W latach czterdziestych na Islandii było równie ciepło, jak w ostatnich latach, a efekt ten nie jest obecnie prawdopodobnie większy niż wtedy.

  • W jakim stopniu globalne ocieplenie wpływa na rozprzestrzenianie się roślinności wyżej na stokach?

   Ocieplająca się pogoda powoduje, że roślinność przenosi się na wyższe stoki. Może mieć to wpływ na osuwiska, jednak w niewielkim stopniu, z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

  • Czy zmiana położenia gruntów jaka powstała w szczelinie osuwiskowej jest oceniana jako zwiększone ryzyko lawin?

   Veðurstofa Íslands nie uważa, że powstała zmiana w krajobrazie z powodu dużego osuwiska, które miało miejsce 18 grudnia w Botnahlíð ma istotny wpływ na zagrożenie lawinowe na tym terenie. Ryzyko lawinowe dla tego obszaru zostało poddane ocenie wystąpienia zagrożenia Urzędu Meteorologicznego z 2019 roku. Uznano wtedy, że lawiny mogą zaczynać schodzić ze stoku, z którego powstało osuwisko. Jednak jest to mało prawdopodobne. Nie ma znanych przykładów lawin w tym miejscu. Na stoku natomiast nie gromadziło się dużo śniegu.

   Zmiana krajobrazu oznacza, że ​​w tym miejscu na zboczu znajduje się teraz głęboka niecka ze stromymi ścianami nad i po bokach oraz stosunkowo płaskim dnem, gdzie nachylenie wynosi około 15 °. Wiąże się to z większym ryzykiem gromadzenia się śniegu niż wcześniej. Jednak boki niecki są bardzo strome i jest mało prawdopodobne, aby były znaczącym źródłem lawin. Dno niecki jest płaskie wieć śnieg, który gromadzi się tam nie ma szansy zejścia w postaci lawiny. W naszej ocenie ryzyko lawin w tym miejscu jest znacznie mniejsze niż ryzyko, jakie stwarzają osuwiska z krawędzi osuwiska, które będą utrzymuwać się w najbliższych latach.

   Biuro Meteorologiczne rozesłało ocenę zagrożenia dla tego obszaru znajdującego się pod źródłem osuwiska. W decyzji stwierdzono, że zagrożenie istnieje powyżej granic wyznaczających tzw. Strefę C. Na tym terenie nie będzie zatem wolno odbudowywać domów ani budować nowych, a samorząd zapowiedział w tej sprawie decyzję.

  Odpowiedzi Komendanta Krajowego Departamentu Ochrony Ludności

  • Czy istnieje plan reagowania / plan ewakuacji na osuwiska w Seyðisfjörður? Jeśli istnieje, gdzie jest publicznie dostępny?

   Plany ewakuacji terenu zostały sporządzone tylko dla ewakuacji lawinowej. Specjalny plan ewakuacji osuwisk w Seyðisfjörður, oparty na ocenie ryzyka przedstawionej w 2019 r., nie został przygotowany, ale trwają nad nim prace. Ogólnie działania ewakuacyjne można zaplanować na podstawie bieżącej oceny ryzyka, w której obszary są podzielone na obszary A, B i C zgodnie z występującym zagrożeniem. Plan ewakuacji lawinowej jest dostępny i można go znaleźć tutaj: https://www.vedur.is/ofanflod/vidbunadur/seydisfjordur/.

   Schemat planów ewakuacji i działań nie jest taki sam. Plany ewakuacji mają wartość prewencyjną i są często stosowane, aby zapobiec niebezpieczeństwu zbliżającej się katastrofy. Plany ewakuacji każdorazowo określają, z jakich obszarów mieszkańcy powinni się ewakuować. Plany reagowania są procesami działań i są wdrażane, gdy wystąpi zdarzenie, które wymaga natychmiastowej reakcji. Nie ma specjalnego planu reagowania na osunięcia ziemi w Seyðisfjörður, ale w przypadku większości wydarzeń praca jest wykonywana według specjalnego planu, w którym rola strony reagującej jest jasna.

  • Kiedy plan reagowania / plan ewakuacji jest publikowany, w jakich językach jest on publikowany i na ile jest dostępny dla mieszkańców, turystów, pracowników, którzy pracują krótko w mieście itp.? Kto jest odpowiedzialny za poinformowanie mieszkańców o pla

   Plany ewakuacji w przypadku zagrożenia powodziowego zostały opublikowane w języku islandzkim i do tej pory nie zostały przetłumaczone na inne języki. Gdy w społeczeństwie w dużej mierze występuje inny dominujący język, wtedy rozpatrywane jest podawanie informacji w innych językach. Należy to również regularnie badać, ponieważ skład populacji w społecznościach może się zmieniać. Gdy plan ewakuacji jest przedstawiany po raz pierwszy, jest to wspólny projekt Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego i władz publicznych (gmin i policji). Ważne jest, aby plany ewakuacji były przygotowywane we współpracy z mieszkańcami i innymi osobami zaangażowanymi w ewakuację.

   Ustawa o zapobieganiu lawinom i osuwiskom stanowi, że za przygotowywanie planów awaryjnych odpowiedzialne są miejskie departamenty ochrony ludności, ale prace te są generalnie kierowane przez wydział ochrony ludności Krajowego Komisarza Policji w porozumieniu z odpowiednim oddziałem policji. Ponadto departament ochrony ludności gminy odgrywa wiodącą rolę w zapewnianiu instrukcji i edukacji społeczeństwa w zakresie niebezpieczeństwa spowodowanego gwałtownymi powodziami we współpracy z krajowym komisarzem policji i Islandzkim Urzędem Meteorologicznym.

  • Informacje o ewakuacjach przekazywano tylko w języku islandzkim. Czy przesłanie wiadomości w większej liczbie języków nie jest obowiązkowe?

   Nie jest dokładnie określone, w jakich językach wiadomość jest obowiązkowa, ale dokłada się wszelkich starań, aby dostosować powiadomienia do odpowiednich społeczności. Ze względu na skład populacji w Seyðisfjörður, nacisk położono na wysyłanie wiadomości w języku islandzkim, angielskim i polskim. W pierwszych zapowiedziach smsy były wysyłane tylko w języku islandzkim, ale wraz z postępem wydarzeń dodawano kolejne języki. Większość komunikatów prasowych była nadawana w języku islandzkim, angielskim i polskim.

  • Czy istnieje obowiązek sporządzenia planu ewakuacji / reagowania po przeprowadzeniu oceny ryzyka? Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie takiego planu i jak długo trwa opublikowanie oceny ryzyka?

   Władze lokalne opracowują plan środków zapewniających bezpieczeństwo osób mieszkających w zabudowaniach znajdujących się w strefie zagrożenia, który będzie dostępny w ciągu sześciu miesięcy od potwierdzenia oceny zagrożenia. Jeżeli ocena zagrożenia wykaże, że ryzyko jest zbyt duże, to zgodnie z prawem przygotowany zostaje plan ewakuacji na wypadek lawin. Mają one na celu zmniejszenie ryzyka utraty życia oraz wypadków jak też zapewnienie sprawnej reakcji w przypadku ewakuacji, a ich przeprowadzenie nadzoruje Islandzkie Biuro Meteorologiczne. Biuro Meteorologiczne nadzorowało również przygotowanie planów ewakuacyjnych dla osuwisk, ale plany te mają inny charakter niż plany ewakuacyjne z powodu lawin i zazwyczaj nie są przedstawiane z ustalonymi wcześniej obszarami ewakuacyjnymi. Termin sporządzenia planu ewakuacji nie jest określony w przepisach prawa.

   Plany awaryjne uruchamiane w przypadku osuwiska i wymagające natychmiastowej reakcji mają inny charakter niż plany ewakuacyjne. Zgodnie z prawem miejskie departamenty ochrony ludności mają obowiązek opracować te plany we współpracy z Komendantem Krajowym Departamentu Ochrony Ludności (AVD). Jednak w ostatnich latach pojawiła się procedura, zgodnie z którą AVD kierowała pracami nad przygotowaniem planów awaryjnych we współpracy z odpowiednim szefem policji i po konsultacji z komitetami obrony cywilnej. Nie określono terminu przygotowania planów awaryjnych.

  • Czy istnieje plan, jak zapewnić, aby mieszkańcy obszarów ewakuacyjnych otrzymali komunikat o ewakuacji i czy można w szczególności monitorować, które domy są w danym momencie na stałe zamieszkane?

   Islandzkie Biuro Meteorologiczne, Krajowy Komisarz Departamentu Ochrony Ludności Policji i policja pracują zgodnie ze specjalną procedurą, która jest wdrażana, np. w sytuacji lawinowej lub ryzyka osunięcia ziemi. Biuro Meteorologiczne monitoruje obszary lawinowe i osuwiskowe na obszarach miejskich. Jeżeli Urząd Meteorologiczny uzna, że ​​zagrożenie jest nieuchronne, przesyła ostrzeżenie do Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komendanta Policji i Komendanta Policji w danym okręgu. Ostrzeżeniu może towarzyszyć zalecenie ewakuacji lub zachowania szczególnej ostrożności w niektórych obszarach. Dyżurujący Departament Ochrony Ludności odbiera wiadomość i dba o to, aby informacja dotarła do policji. Następnie policja przeprowadza ewakuację i upewnia się, że wszyscy w proponowanym obszarze ewakuacji otrzymali informacje. Ewakuacja jest niezależna od tego, czy jest to miejsce stałego zamieszkania, ośrodek wypoczynkowy czy miejsce pracy. Zawsze sprawdza się, czy wszyscy w okolicy go opuścili.

  • W jaki sposób osoby w rejonie ewakuacji są w danym momencie informowane o ewakuacji, np. jeśli pracują w okolicy, ale tam nie mieszkają?

   Informacje o ewakuacji można przekazać ludziom na kilka sposobów. Wysyłaj wiadomości tekstowe przez telefon w określonym obszarze, dzwoniąc bezpośrednio do ludzi bądź pukając do drzwi. Policja sprawdza miejsce zdarzenia i upewnia się, że wszystkie domy i obszary, które mają być ewakuowane, są rzeczywiście ewakuowane. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do lokalizacji ludzi, może rozpocząć się ich szukanie.

  • Jak mieszkańcy powinni zareagować, gdy osuwisko uderzy w obszar mieszkalny? Gdzie się udać, jeśli jest się w domu i osuwisko uderza w dom?

   Badania wykazały, że prawdopodobnie bezpieczniej jest przebywać na wyższych piętrach budynków. Ważne jest, aby unikać stania przy oknach lub drzwiach zwróconych w stronę zbocza.

   Jeśli osunięcia ziemi już uderzyły w zabudowania, najważniejsze są działania ratunkowe, które są pod kontrolą policji. W takiej sytuacji najlepiej postępować zgodnie z zaleceniami policji, ale nadal może zaistnieć sytuacja, w której ludzie będą musieli podejmować własne decyzje. W okresie poprzedzającym osuwiska Biuro Meteorologiczne wydaje zalecenia dotyczące środków bezpieczeństwa, a policja podejmuje decyzje dotyczące środków bezpieczeństwa i ewakuacji mieszkań.

   Jeśli osuwisko uderza w dom, ale nie powoduje żadnych szkód, które zagrażają nośności domu, należy to zgłosić pod numer 112, i czekać na dalsze informacje jeśli wcześniej ich nie otrzymaliśmy. Jeśli osuwisko uszkodzi konstrukcję i dom stanie się niezdatny do zamieszkania, należy udać się w bezpieczne miejsce i zgłosić zdarzenie pod numer tel. 112. W większości przypadków, gdy osuwisko spada na obszarze miejskim i ewakuuje się lub opuszcza dom, otwierane są centra pomocy i wysyłane są powiadomienia, o ich lokalizacji.

  • Dlaczego czasami o raportach dotyczących ewakuacji dowiadujemy się z mediów przed otrzymaniem wiadomości tekstowych?

   Wiadomości SMS to jedna z metod przekazywania informacji o ewakuacjach. W niektórych przypadkach takie transmisje grupowe nie docierają do wszystkich telefonów i zwykle problemem jest podłoże techniczne. Z tego powodu stosuje się również inne metody, aby zapewnić przekazanie wiadomości, takie jak publikowanie ogłoszeń w mediach, mediach społecznościowych i wchodzenie do domu w obszarze ewakuacji.

  • Dlaczego nie zawsze otrzymuję wiadomość tekstową (SMS) o ewakuacji, gdy ewakuacja się zbliża?

   Wysyłając zawiadomienia o ewakuacji, stosuje się kilka metod przekazywania wiadomości. Jednym z nich jest wysyłanie zawiadomień do mediów. Zawiadomienia są postrzegane jako część sposobu dostarczania wiadomości do ludzi przez system przekazu. W niektórych przypadkach publikuje się ogłoszenia w mediach za nim odebrane zostaną wszystkich wiadomości SMS. Głównym celem jest dostarczenie informacji tak szybko i efektywnie, jak to tylko możliwe.

  • Plany działań awaryjnych i inne materiały były dotychczas publikowane głównie w języku islandzkim. Krajowy Komisarz Departamentu Ochrony Ludności Policji potwierdził, że nie ma konkretnie określonych języków, w jakich wymaga się sporządzania planów dzia

   Zmiany w ustawie o obronie cywilnej dotyczące publikacji materiałów w innych językach niż islandzki są warte rozpatrzenia. Zawsze, jeśli taka propozycj jest poparta przepisami ustawowymi i wykonawczymi wpływa to na poprawę metod pracy. W tym kontekście ważne jest również, aby wiedzieć, że w naszym systemie reagowania istnieje proces pracy m.in. polegający na analizie składu populacji na zagrożonym obszarze. Na podstawie tej analizy podejmuje się decyzję, na jakie języki są tłumaczone treści i komunikaty kierowane do ludzi.

  • O ewakuacjach z powodu osuwisk ziemi w Seyðisfjörður informacje przekazywane były ostatnio w języku islandzkim, angielskim i polskim. Jednak Krajowy Komisarz Departamentu Ochrony Ludności Policji potwierdził, że nigdzie nie ma konkretnych informacji na

   Zmiany w ustawie o obronie cywilnej dotyczące publikacji materiałów w innych językach niż islandzki są warte rozpatrzenia. Zawsze, jeśli taka propozycj jest poparta przepisami ustawowymi i wykonawczymi wpływa to na poprawę metod pracy. W tym kontekście ważne jest również, aby wiedzieć, że w naszym systemie reagowania istnieje proces pracy m.in. polegający na analizie składu populacji na zagrożonym obszarze. Na podstawie tej analizy podejmuje się decyzję, na jakie języki są tłumaczone treści i komunikaty kierowane do ludzi. Jednak tłumaczenie jest zawsze w języku angielskim a w tym przypadku zostało również przetłumaczone na język polski.

  Odpowiedzi HSA w Seyðisfirði

   Odpowiedź Efla

   • Bezpośrednio nad najbardziej znajdującymi się wewnętrz budynkami w Botnahlíð (5,7 i 9) znajduje się wzgórze, którego osunięcia obawiają się mieszkańcy. Co zostanie zrobione, aby ochronić mieszkańców tego obszaru? W jaki sposób kaonstrukcje ochronne Naut

    Obecnie trwają prace nad doraźnym sytemem ochrony od Nautaklauf do Botnahlíð. Te systemy znajdują się głównie na obszarach, które zostały naruszone po zejściu osuwiska oraz na których znajdowały się pęknięcia, rowy lub inne ingerencje w krajobraz, jakie mogą mieć wpływ.

    W okolicy nad najbardziej wewnętrznie znajdującymi się budynkami w Botnahlíð, tj. 5, 7 i 9 to pas skalny i przestrzeń między skałą a zabudowaniami jest bardzo ograniczona, więc nie ma tam możliwości rozwinięcia prędkości, ponieważ można powiedzieć, że ląd tam jest nieruchomy. Potrzebne są sposoby do zastosowania wymagające większego nadzoru, procesu konsultacji i ewentualnie decyzji organizacyjnych. W rzeczywistości wzgórze może się rozpaść zarówno w kierunku Nautaklauf, jak i w kierunku Botnahlíð. Dlatego umocnienia w Nautaklauf uchronią nas przed osunięciami ziemi, które spadną na północ od wzgórza.

    Botnahlíðin jako całość zostanie uwzględniony w raporcie na temat możliwych zabezpieczeń przeciwpowodziowych na całym obszarze. Raport ten ma ukazać się wiosną tego roku, a następnie samorząd musi zdecydować, w którą stronę chcą iść. Następnie ruszy cały proces związany z oceną oddziaływania na środowisko, projektowaniem i przetargami.

    Obszar jest obecnie pod ścisłym nadzorem przy użyciu sprzętu geodezyjnego. Na wspomnianym wzgórzu znajduje się otwór wiertniczy, który wkrótce będzie miał zamontowany wskaźnik pomiarów wody, więc przynajmniej będzie go łatwo monitorować. Widzieliśmy, jak wysoko woda podniosła się w tym otworze w grudniu tego roku, a samo wzgórze nie osuwało się do przodu, więc istnieje kilka dobrych danych na których można się oprzeć, przynajmniej jeśli chodzi o duże osuwiska.

    (Jón Haukur Steingrímsson, inżynier Efla)

   Getum við bætt efni þessarar síðu?