Fara í efni

Reglur um tómstundaframlag fyrir börn og ungmenni í Múlaþingi

Program rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Múlaþing 

A contribution to children´s leisure activities in Múlaþing

Múlaþing leitast við að styðja við íþrótta- og tómstundaiðkun barna og ungmenna á aldrinum 4 -18 ára, sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu, með tómstundaframlagi að upphæð 35.000 krónur á árinu 2024. Athugið að miðað er við fæðingardag en ekki fæðingarár.

Markmið framlagsins er að hvetja börn og ungmenni til taka þátt í skipulögðu og heilbrigðu íþrótta- og tómstundastarfi við sitt hæfi, óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum.

Til skipulagðs íþrótta- og tómstundastarfs telst það starf sem nær yfir samtals 10 vikur að lágmarki og er undir leiðsögn hæfra þjálfara/starfsfólks/kennara, á vegum viðurkenndra félaga, fyrirtækja, skóla eða annarra stofnana sem reka slíka starfsemi í sveitarfélaginu. Undir það falla t.d. íþróttir, listir, tónlistarnám og námskeið eða starf á vegum annarra tómstundafélaga.

Tómstundaframlagið gildir ekki sem greiðsla fyrir aðbúnað, ferðalög eða annan tilfallandi kostnað vegna keppni eða þjálfunar. Þá gildir framlagið ekki sem greiðsla fyrir kostnaði vegna íþrótta á eigin vegum, svo sem í tækjasal eða sundlaug, þar sem ekki er um skipulagt starf að ræða.

Fyrir 16-18 ára ungmenni getur tómstundaframlagið nýst til kaupa á korti í líkamsræktarstöð og/eða sundlaug. Verða slík kaup að fara í gegnum sama ferli og þegar um er að ræða skráningu í tómstundastarf, í gegnum Sportabler.

Ekki er um beingreiðslur að ræða, heldur hafa foreldrar og forráðafólk rétt til að ráðstafa tilgreindri upphæð í nafni barns síns til niðurgreiðslu á þátttöku- og æfingagjöldum.

 • Forráðafólk skráir iðkendur í íþróttir og tómstundir í gegnum Sportabler kerfið.
 • Í skráningarferlingu, þar sem er m.a. gengið frá greiðslu námskeiðs, er hægt að velja að ráðstafa tómstundaframlagi iðkanda hjá viðkomandi félagi/deild/fyrirtæki með rafrænum skilríkjum.
 • Ekki er hægt að ráðstafa hærri upphæð en námskeiðið kostar. Ef upphæð námskeiðs er hærri en ráðstöfunin er mismunur greiddur til félagsins af forráðafólki.
 • Þegar þátttaka barns er staðfest fær viðkomandi félag/deild/fyrirtæki og Múlaþing staðfestingu þar um.
 • Múlaþing greiðir tómstundaframlagið til viðkomandi íþróttafélags/deildar/fyrirtækis.
 • Í kvittun til þátttakenda um námskeiðskostnað skal félag tilgreina hlut sveitarfélagsins í greiðslu vegna námskeiðsgjalds.
 • Er það á ábyrgð forráðafólks að ráðstafa framlaginu í skráningarferlinu og ekki er hægt að gera það eftir á.
 • Ónýtt tómstundaframlag flyst ekki/geymist ekki á milli ára.

Undanþegin þessum reglum eru börn með lögheimili og búsetu á Borgarfirði eystra, en þau hljóta að auki sérstakan styrk frá sveitarfélaginu vegna kostnaðar vegna íþrótta- og tómstunda og ferða þeirra vegna. Um er að ræða 200.000 krónur á ári fyrir hvert barn í grunnskóla og 100.000 krónur á ári fyrir hvert barn í leikskóla.

Ágreiningi vegna afgreiðslu tómstundaframlags má skjóta til fjölskylduráðs sem sker úr um málið. Tómstundaframlag til barna og unglinga er í umsjón íþrótta- og æskulýðsstjóra sem veitir nánari upplýsingar.

Tómstundaframlag skal endurskoðað árlega í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar.

Samþykkt í sveitarstjórn 15. nóvember 2023.


Program rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Múlaþing 

Múlaþingi stara się wspierać sport i rekreację dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat, które mają aktualny adres zamieszkania w gminie. Nie zależnie od wybranego sportu lub rekreacji gmina dopłaca 35.000 tyś. za rok 2024.

Celem tego wkładu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w zorganizowanym i zdrowym sporcie oraz odpowiednie zajęcia rekreacyjne, niezależnie od warunków gospodarczych i społecznych.

Do zorganizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych zalicza się zajęcia, które trwają minimum 10 tygodni, pod przewodnictwem wykwalifikowanego trenera/personelu/nauczyciela, uznanych klubów, firm, szkoły lub inne organizacje prowadzące taką działalność w gminie. Do tego zalicza się np. sport, sztuka, edukacja muzyczna i kursy lub praca w imieniu innych firm rekreacyjnych.

Zasiłek rekreacyjny nie ma zastosowania jako dodatek do kostiumów lub sprzętu, kosztów podróży lub inne nieprzewidziane koszty z powodu zawodów lub treningu. Ponadto składka nie ma zastosowania jako opłata za koszty sportowe we własnym zakresie, na przykład na siłowni lub basenie, gdzie nie ma zorganizowanej pracy.

W przypadku osób w wieku 16-18 lat darowizna na czas wolny może zostać wykorzystana na zakup karty w centrum fitness i/lub na basenie. Takie zakupy muszą przejść taki sam proces, jak w przypadku rejestracji na zajęcia rekreacyjne, za pośrednictwem systemu Sportabler.

Nie mówimy tu o bezpośredniej wpłacie a raczej rodzice i opiekunowie mają prawo do rozporządzenia określonej kwoty w imieniu swojego dziecka o zwrot kosztów uczestnictwa udziału i opłat praktycznych.

 • Opiekunowie rejestrują praktykanta w systemie Sportabler.
 • W procesie rejestracji, który obejmuje między innymi opłacenie kursu, możesz zdecydować o kwocie, którą wpłacisz za uczestnika w danym klubie / dziale / firmie elektroniczne.
 • Nie można przydzielić kwoty wyższej niż koszt kursu. Jeśli kwota kursu jest wyższa niż przeznaczone środki, to różnicę pokrywają opiekunowie do klubu.
 • Po potwierdzeniu uczestnictwa dziecka odpowiedni klub / dział / firma i Múlaþing otrzymują potwierdzenie.
 • Múlaþing wpłaca wkład rekreacyjny do odpowiedniego klubu sportowego / działu / firmy na początku każdego miesiąca za odnotowany wkład miesiąc wcześniej.
 • W pokwitowaniu dla uczestników dotyczącym kosztów kursu firma musi określić udział gminy w opłatach związanym z kursem.
 • Obowiązkiem rodziców jest pozbycie się wkładu podczas procesu rejestracji i nie jest to możliwe później.
 • Niewykorzystane zasoby finansowe, nie są przekładane na przyszły rok.

Dzieci z legalnym miejscem zamieszkania i pobytu w Borgarfjörður eystra są zwolnione z tych przepisów, ale nadal otrzymują specjalne wsparcie od gminy na pokrycie kosztów sportu i rekreacji oraz ich podróży. Jest to 200 000 ISK rocznie na każde dziecko w szkole obowiązkowej i 100 000 ISK rocznie na każde dziecko w przedszkolu.

Spory dotyczące rozliczania składek na rekreacje można kierować do rady rodzinnej, która rozstrzyga w tej sprawie. Nad składką rekreacyjną dla dzieci i młodzieży czuwa zarządca Sportu i młodzieży, który udziela dalszych informacji.
Wkład rekreacyjny jest rozpatrywany corocznie w związku z przygotowaniem budżetu.

Przyjęty w listopadzie 2023 r


A contribution to children´s leisure activities in Múlaþing

Múlaþing supports sports- and leisure activities for children between the ages of 4 to 18, with permanent residence in the municipality, with a contribution in the amount of 35.000 krónur in 2024.

The contribution´s goal is to encourage children to take part in organized and healthy sport- and leisure activities, independent of economic or social circumstances.

Organized sport or leisure activities are those that cover at least 10 weeks combined and are under the leadership of qualified teachers/coaches/staff. Also arranged by acknowledged clubs, associations, businesses, or schools which undertake such operations.

The contribution is not valid as payment for facilities, travels or other costs that might arise because of training or competitions. Also, it is not valid as a payment for sports practiced on one´s own, e.g. for memberships to a gym or swimming pool, where there are no organized activities.

For youth, 16-18 years old, the contribution can be used to buy a membershipcard for a gym or swimming pool. Such purchases must go through the same process as in the case of registration for leisure activities, through the Sportabler system.

There are no direct payments, but parents and guardians have the right to dispose of a specified amount in the name of their child for reimbursement of participation and training fees.

 • Subscribers are registered in the Sportabler system.
 • During the registration process you can choose to use the contribution electronically with the partner/department/company concerned.
 • You cannot allocate a higher amount than the cost of the course. If the amount of the course is higher than the measure, the difference is paid to the company.
 • When a child's participation is confirmed, the relevant club/department/company and Múlaþing receive confirmation.
 • Múlaþing will pay the leisure contribution to the relevant sports club/department/company at the beginning of each month.
 • In a receipt to participants about course costs, a company must specify the municipality's share of the course fee payment.
 • It is the responsibility of the guardians to use the contribution during the registration process and it is not possible to do so afterwards.
 • Unused contributions do not move/is not stored between years and can only be used in the year 2024.
  Children with legal domicile and residence in Borgarfjörður eystra are exempt from these rules, but they continue to receive special support from the municipality for the costs of sports and leisure and for their travel. This is ISK 200,000 per year for each child in compulsory school and ISK 100,000 per year for each child in preschool.

If any debatable questions arise the committee for sports and leisure will decide on the matter. The contribution is under the supervision of the project manager for sports and leisure, who answers all end every question.

The council decides on the amount and administration of the contribution for each year.

Approved by town council, November 2023

Síðast uppfært 03. janúar 2024
Getum við bætt efni þessarar síðu?