Fara í efni

Gjaldskrár

Akstursþjónusta fyrir fatlað fólk í Múlaþingi

Gjaldskrá fyrir akstursþjónustu fyrir fatlað fólk í Múlaþingi.

1. gr.

Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk er gjaldfrjáls frá kl. 8-17 alla virka daga í þéttbýliskjörnum Múla­þings.

2. gr.

Varðandi akstur sem er samþykktur á grundvelli 4. mgr. 7. gr. reglna Múlaþings um aksturs­þjónustu fyrir fatlað fólk, nr. 50/2022 er greitt á eftirfarandi hátt:

Í dreifbýli er gjald fyrir hverja ferð kr. 311. Að hámarki er greitt fyrir 10 ferðir á viku.
Varðandi sérstaka samninga sem Múlaþing gerir vegna akstursþjónustu við einstaklinga er tekið mið af útreikningum FÍB, https://www.fib.is/is/billinn/rekstrarkostnadur samkvæmt þeirra viðmiðunum eru greiddar kr. 81,29 á hvern ekinn km (flokkur A, B, C, D og E 1. lið).

3. gr.

Gjaldskrá þessi sem var samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 8. desember 2021 er sett með stoð í 29. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og öðlast þegar gildi.

Egilsstöðum, 14. janúar 2022.

Björn Ingimarsson sveitarstjóri.

Gjaldskrá birt í stjórnartíðindum

Álagning fasteignagjalda

Álagning fasteignagjalda Múlaþings 2022

Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati samkvæmt Landsskrá fasteigna frá 31. des. Álagning, leiðréttingar, reikningagerð og innheimta fer fram hjá stjórnsýslu- og fjármáladeild. Álagningarseðlar eru aðgengilegir á island.is og í Þjónustugátt Múlaþings.

Sveitarstjórn Múlaþings hefur ákveðið að álagning fasteignagjalda 2022 verði sem hér segir :

Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis : A – skattflokkur

Íbúðarhús og sumarbústaðir, ásamt lóðum, erfðafestulönd og jarðeignir sem eingöngu eru nýttar til landbúnaðar, mannvirki og útihús á bújörðum.

 • Fasteignaskattur A 0,50% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Lóðarleiga A, af lóðum í eigu Múlaþings, 0,75% af fasteignamati lóðar.
 • Vatnsgjald pr. ferm. í húsnæði 279 kr. auk 9.813 kr. fastagjalds. Árlegt vatnsgjald af sumarhúsum/frístundahúsum skal þó að lágmarki vera 30.740 kr.
 • Fráveitugjald 0,35% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Hreinsun rotþróa skv. gjaldskrá. (Rotþró minni en 4,5 rúmmetri 21.000 kr. Rotþró að stærð 4,5 til 6,5 rúmmetri 30.200 kr. 
 • Sorpgjald 33.413 kr. hver íbúð fyrir 240 L tunnu.
  • 25% afsláttur á Borgarfirði er sbr. 1. gr. A-liðar.
  • Sumarhús án þjónustu 30% þar af eða 10.024 kr.
  • Sumarhús með fulla þjónustu frá 10. maí til 27. september 50% eða 16.077 kr.
  • Árgjald fyrir hverja aukatunnu sorps er :
   • 12.000 fyrir gráa tunnu.
   • 2.100 kr. fyrir græna tunnu.
   • 2.100 kr. fyrir brúna tunnu.

Fasteignagjöld stofnana : B – skattflokkur

Sjúkra- og heilbrigðisstofnanir, skólar, íþróttahús o.fl. sbr. reglugerð um fasteignaskatt nr. 1160/2005.

 • Fasteignaskattur B 1,32% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Lóðarleiga B, af lóðum í eigu Múlaþings, 0,75% af fasteignamati lóðar.
 • Vatnsgjald pr. ferm. í húsnæði 279 kr. auk. 9.813 kr. fastagjalds.
 • Fráveitugjald verði 0,35% af fasteignamati húss og lóðar.

Fasteignagjöld atvinnuhúsnæðis : C – skattflokkur

Aðrar fasteignir en falla undir A og B flokk t.d. verslanir, iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði

 • Fasteignaskattur C 1,65% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Lóðarleiga C, af lóðum í eigu Múlaþings, 0,75% af fasteignamati lóðar.
 • Vatnsgjald pr. ferm. í húsnæði 279 kr. auk. 9.813 kr. fastagjalds.
 • Fráveitugjald verði 0,35% af fasteignamati húss og lóðar.

Gjalddagar og greiðsla fasteignagjalda

Á forsíðu álagningarseðils eru tilgreindir gjalddagar fasteignagjalda. Eindagi fasteignagjalda er síðasti virki dagur greiðslumánaðar og fellur allur skattur ársins í gjalddaga ef vanskil verða.

Sé fjárhæð fasteignagjalda undir kr. 30.000 er gjalddagi þeirra 1. febrúar. Greiðslu má inna af hendi með útsendum greiðsluseðlum (í þeim tilfellum sem það á við), beingreiðslum og boðgreiðslum eða í heimabönkum. 

Nánari upplýsingar fást á bæjarskrifstofum í síma 470-0700 eða á fasteignagjold@mulathing.is

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti

Sótt er um afsláttinn á vefnum undir mínar síður. Umsókninni þarf að fylgja afrit af skattframtali viðkomandi vegna tekna síðasta árs. Sá afsláttur sem fólk á rétt á er síðan endurgreiddur og lagður inn á uppgefinn bankareikning. Hámarksafsláttur af fasteignaskatti árið 2021 er kr. 98.894, en fer eftir tekjum og lækkar línulega þangað til hámarstekjumarki er náð.

Sjá nánar reglur um afslátt af fasteignaskatti hjá Múlaþingi 

Tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega eru sem hér segir :

 • Tekjur einstaklinga 2021 - Fullur afsláttur skv. 4. gr. reglnanna með tekjur allt að 3.800.000 kr. Engan afslátt með tekjur yfir 4.940.000 kr.
 • Tekjur hjóna 2021 - Fullur afsláttur skv. 4. gr. reglnanna með tekjur allt að 5.343.787 kr. Engan afslátt með tekjur yfir 6.769.828 kr.

Bókasöfn Múlaþings

Bókasöfn Múlaþings

Allir íbúar Múlaþings fá gjaldfrjáls skírteini á bókasöfn innan sveitarfélagsins.

 • Ef gögn glatast í vörslu lánþega er gjaldið 3000. Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja ára gamalt) þá gildir innkaupsverð.
 • Millisafnalán utan Múlaþings – lánþegi greiðir sendingarkostnað samkvæmt gjaldskrá Póstsins

 

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2022.

Lýsing
Gjöld
Árskort (fyrir aðra en íbúa Múlaþings)
2500 kr.
Mánaðarkort (fyrir aðra en íbúa Múlaþings)
500 kr.
Dagssekt
50 kr.
Hámarkssekt pr. gagn
1000 kr.
Hámarkssekt pr. einstakling
7000 kr.

Grunnskólar Múlaþingi

Samþykkt 16. desember 2021.

Frístund Djúpavogsskóli

Lýsing
Gjald
Frístund (skráðar stundir)
433 kr.klst.

Frístund Egilsstaðaskóli og Fellaskóli

Lýsing
Gjald
Frístund (skráðar stundir)
342 kr.klst.
Frístund, stakt tímagjald (umfram fasta tíma)
530 kr.klst.
Systkinaafsláttur 25%

Skólamáltíðir Djúpavogsskóli

Lýsing
Gjald
Hádegisverður (áskrift)
564 kr.
Mjólk (áskrift)
41. kr. pr.dag

Skólamötuneyti Egilsstaðir

Lýsing
Gjald
Hádegisverður (áskrift)
488 kr.
Stök máltíð
650 kr.
Ávaxtagjald
1.088 kr.

Skólamötuneyti Seyðisfirði

Lýsing
Gjald
Skólamáltíð
552 kr.
Ávaxtagjald / morgunhressing
2.693 kr. pr.mánuð

Skólasel Seyðisfjarðarskóli

Lýsing
Gjald
Mánaðargjald
6.195 kr.
Fæðisgjald, skólasel
2.693 kr. pr.mánuð

Hafnir Múlaþings

Hafnir Múlaþings :  Borgarfjarðarhöfn, Djúpavogshöfn, Seyðisfjarðarhöfn

Gjaldskrá 2022

 

Almenn ákvæði.

1. gr.

Gjaldskrá þessi fyrir Hafnir Múlaþings er sett skv. heimild í 17. grein hafnalaga nr. 61/2003.

 

Um gjaldtöku tengdri stærð skipa.

2. gr.

Við ákvörðun gjalda, sem taka mið af stærð skipa, skal miðað við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælingarbréfi, sem gefið er út í samræmi við alþjóðasamþykktina um mælingu skipa frá 1969.

3. gr.

Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til Hafna Múlaþings ef þau koma inn fyrir takmörk hafnanna og njóta þjónustu þeirra.

 

Skipagjöld.

4. gr.

Lestargjöld: Af öllum skipum skal greiða lestargjald, 16,77 kr.

Bryggjugjöld: Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða samkvæmt eftirfarandi: 8,92 kr. kr. á mælieiningu fyrir hverja byrjaða 24 tíma, sem skip liggur bundið.

Farþegaskip, sem liggja við ankeri, en nota flotbryggju, skulu greiða kr. 4,30 á mælieiningu.

Heimilt er að taka lestar- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum yfir 20 BT, sem mánaðargjald, 105,31 kr. á mælieiningu, en þó aldrei lægra en 23.922 kr. á mánuði

Bátar 10 – 20 BT greiði 14.273

Bátar minni en 10 BT greiði þó aldrei lægra en 7.728 kr. á mánuði.

Bátar minni óskráðir styttri en 6 metrar greiði 5.459 kr. á mánuði. Þá báta skal taka upp yfir tímabilið október til maí.

Skútur og skemmtibátar sem koma til hafnar greiði 76 EURO fyrir hverja byrjaða viku.

 

Daggjald verði 16,50 EURO.

 

Önnur gjöld: Landstöðugjald fyrir báta við bátahöfn er kr. 3.090 á mánuði.

 

Heimilt er að leggja á allt að fimmföld bryggjugjöld á skip og báta sem liggja um lengri tíma við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í a.m.k. 6 mánuði.

Heimilt er að leggja þreföld bryggjugjöld á skip og báta sem óska eftir langtíma viðlegu vegna annarrar starfsemi en útgerðar.

 

Vörugjöld.

5. gr.

Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnanna, þó með þeim undantekningum er síðar getur. Farmflytjandi skal skila farmskrá og öðrum nauðsynlegum gögnum til hafnanna, vegna álagningar vörugjalda.

6. gr.

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendrar eða erlendrar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi.

7. gr.

Af vörum, sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands greiðist hálft vörugjald. Af vörum sem koma frá útlöndum og fara eiga áfram til útlanda er heimilt að innheimta fullt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land.

8. gr.

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi:

a) Umbúðir sem endursendar eru.

b) Olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar.

c) Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna.

d) Úrgangur sem fluttur er til eyðingar.

9. gr.

Vörugjald reiknast eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu sérstaklega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skips skal láta höfninni í té afrit af farmskrá. Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn. Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.

10. gr.

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir:

Vörugjaldskrá:

 1. fl.: Gjald362kr. fyrir hvert tonn fljótandi efni mælist í rúmmetrum: Kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, bensín, brennsluolíur, þörungamjöl, sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.
 2. fl.: Gjald507kr. fyrir hvert tonn: Lýsi og fiskimjöl.
 3. fl.: Gjald 660kr. fyrir hvert tonn: Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, veiðarfæri, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingaframkvæmda. Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur og ávextir.

Gjald 1.426 kr. fyrir hvert tonn. Aðrar vörur sem ekki eru tilgreindar í 1. - 3. fl.

 

Aflagjald

11. gr.

Gjald 1,50% af heildar aflaverðmæti. Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans.

Gjald af frystum afla frystitogara reiknast af helmingi heildarverðmætis.

Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gámafiski reiknast af áætluðu heildarverði.

Seljanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um seldan afla um leið og sala hefur átt sér stað, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað.

Seljandi ber skil á greiðslu aflagjalds.

Hámarksgjald samkvæmt lið þessum, eða þar sem verðmæti afla liggur ekki fyrir er 7.162 kr. fyrir hvert tonn,

Við sölu afla til skyldra aðila skv. 3. mgr. 9. gr. laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna skal að lágmarki miðað við skiptaverð verðlagsstofu skiptaverðs.

 

Leiga á gámasvæði/geymsla veiðarfæra/varnings/búnaðar/leiga á búnaði.

12. gr.

Leiga fyrir geymslusvæði skal vera eftirfarandi:

Geymsla á malarsvæði 57 kr. pr. m2 á mán.

Geymsla á malbikuðu svæði 113 kr. pr. m2 á mán.

Geymsla á veiðarfærum á hafnarköntum 4.890 kr. pr. sólarhring.

Geymslugjald 20 feta gám 2.567 kr. Fyrir hvern byrjaðan mánuð.

Geymslugjald 40 feta gám 3.788 kr. Fyrir hvern byrjaðan mánuð.

Geymslugjald 20 feta frystigám pr. mán. 2.367 kr. + rafmagn.

Geymslugjald 40 feta frystigám pr. mán. 3.788 kr. + rafmagn.

Geymslugjald fyrir nætur og troll á geymslusvæði er það sama og pr. 40 feta gám á mán.

Krókgámar lokaðir 945 kr. á rúmmetra á mánuði.

Krókgámar opnir 468 kr. á rúmmetra á viku.

Krókgámar opnir 1.651 kr. á rúmmetra á mánuði.

Landgangaleiga 4.761 kr. á skipti.

Tollverndarsvæði:
Öll svæði 139 kr./m2 á mánuði.

 

Móttaka úrgangs

13. gr.

Skipstjóri eða eigandi skips sem óskar eftir að láta á land sorp, farmleifar, olíuleifar eða mengandi efni skal óska eftir aðstoð viðurkennds þjónustuaðila, sem hafnirnar hafa samþykkt að annist móttöku og förgun á ofangreindum úrgangi frá skipum á hafnarsvæðum hafnanna. Skipstjóri, eigandi skips eða þjónustuaðili skal undantekningalaust skila útfylltu eyðublaði til hafnanna um magn og tegund þess úrgangs sem skilað er á land.
Skip sem falla utan gr. 11 c í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu greiða þjónustuaðila kostnað vegna móttöku og förgun á úrgangi. Annist Hafnir Múlaþings móttöku og förgun á almennum úrgangi skal gjald greitt fyrir þjónustuna samkvæmt grein þessari fyrir hvern rúmmetra úrgangs. Annist Hafnir Múlaþings móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.

Vegna skipa sem falla undir grein 11 c. í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu skip greiða eftirfarandi:

a. Úrgangsgjald:
Við komu skips til hafna skal skip greiða 0,83 kr. á brt. Gjald þetta er til þess að standa undir eftirliti og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi.
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 11.139 kr.
og hámarksgjald /50.438 kr.

b. Úrgangsgjald:
Gjald skv. staflið a. má lækka ef umhverfisstjórnun, hönnun, búnaður og starfræksla skips er með þeim hætti að skipstjóri geti sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð.
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 5.792 kr.
og hámarksgjald 26.051 kr.

c. Úrgangsgjald:
Skip og bátar sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á almanaksárinu greiða samkvæmt b. lið fyrir fimmtu komu og komur eftir það.

d. Úrgangsgjald:
Skip og bátar sem hafa varanlega viðveru í Höfnum Múlaþings skulu greiða fast mánaðargjald vegna eftirlits og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi.
Mánaðargjaldið skal vera 5.5792 kr. á mánuði.

e. Förgunargjald:
Við komu til hafnar skulu öll skip sem falla undir 11. grein laga nr. 33 frá 2004 greiða förgunargjald óháð því hvort þau skili úrgangi í land. Förgunargjaldið skal standa undir förgun á úrgangi sem skilað er á land.
Farþegaskip yfir 60 metrar á lengd skulu greiða 1,63 kr. á brt. Gjaldið miðast við eftirfarandi sorpmagn:
Farþegaskip undir 30.000 brt: 5 m3
Farþegaskip frá 30.000 brt til 100.000 brt: 10m3
Farþegaskip yfir 100.000 brt: 15 m3
Önnur skip skulu greiða 2,27 kr. á brt. Gjaldið miðast við 5 m3 af sorpi.

Greiða skal samkvæmt h-lið fyrir sorp sem fer umfram ofangreinda viðmiðun. Skip og bátar sem eru undir 60 metrar á lengd og hafa varanlega viðlegu í Höfnum Múlaþings skulu háðir sérstöku samkomulagi sem m.a. taki á lögum og reglum um skil á sorpi.Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 39.063.

f. Förgunargjald:
Leiti skip til viðurkennds aðila um móttöku á úrgangi getur það fengið álagt förgunargjald skv. e-lið endurgreitt enda skili það áður kvittun móttökuaðilans ásamt réttum upplýsingum um losað magn. Skilyrði endurgreiðslu kostnaðar er að kvittun móttökuaðila hafi boristHöfnum Múlaþings innan tveggja sólarhringa frá brottför skips.

g. Skv. 11 grein laga nr. 1200 frá 2014 getur Umhverfisstofnun veitt skipum í áætlunarsiglingum, sem hafa reglulega viðkomu í höfnum og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs og greiðslu gjalda í hverri höfn á siglingaleiðinni undanþágu frá afhendingu úrgangs. Skipstjóri eða eigandi skips sem fengið hefur undanþágu frá Umhverfisstofnun um afhendingu úrgangs eða skilum á tilkynningum, skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis.

h. Skip sem undanþegin eru gjaldskyldu skv. 1. tl. 2. mgr. 17. gr. og 11. grein c-lið laga nr. 33 frá 2004 hafnalaga skulu greiða fyrir móttöku hafnar og förgun á almennu sorpi. Lágmarksgjald hafnar fyrir móttöku á úrgangi er kr. 11.639 á hvern rúmmetra og lágmarksgjald einn rúmmetri. Annist höfnin móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.

 

Hafnsögugjöld.

14. gr.

Ekki er hafnsöguskylda í Höfnum Múlaþings en ef óskað er eftir slíkri þjónustu er greitt samkvæmt gjaldskrá.

Fast gjald kr 5.948 pr. ferð.

Stærðargjald kr. 8.22 á mælieiningu.

Flutningur á hafnsögumanni kr. 43.775 pr. ferð.

Ef óskað er eftir bát (Vinnubát )til aðstoðar við komu eða brottför út af hafnarsvæðinu, skal greiða Að lágmarki kr 66.950 fyrir hverja byrjaða klst..

Fyrir leiðsögn um höfn skal greiða hálft gjald skv. A-lið.

 

Festargjöld.

15. gr.

Festargjöld fyrir hverja afgreiðslu 17.979 kr. og í yfirvinnu 30.884 kr.

Sé fleiri en einn maður notaður við afgreiðslu er gjald fyrir hvern aukamann 17.979 kr. og í yfirvinnu 30.885 kr.

 

Vatnssala.

16. gr.

Vatn afgreitt frá bryggju, lágmarksgjald, 5.531 kr.

Vatn til skipa, 329 kr./m3.

Afgreiðsla utan dagvinnutíma, 7.395 kr. á. klst. til viðbótar gjaldskrá.

 

Vigtargjald.

17. gr.

Almenn vigtun 183 kr. á tonn

Lægsta gjald fyrir einstaka vigtun/löndun 1.097 kr.

Vigtun flutningabíls 1.937 kr. pr. vigtun.

Útseld vinna við vigtun í dagvinnu 4.439 kr. á klst.

Útseld vinna við vigtun í yfirvinnu 7.364 kr. á klst.

Útseld vinna við úrtaksvigtun 7.239 kr. á klst.

Kranagjald, löndun með hafnarkrana 327 kr. pr. tonn.

Skráningargjald afla 108.77 kr. pr. tonn

Komi bátar utan eðlilegs vinnutíma greiðist að lágmarki tveggja tíma gjald vegna yfirvinnu. Vegna útkalls utan opnunartíma og um helgar eru greiddir að lágmarki fjórir tímar.

Almennur vinnutími hafna er frá 08.00-17.00 virka daga. Lokað milli 12.00-13.00

 

Rafmagnssala.

18. gr.

Gámar 20,19 kr./kwst.

Til skipa 20,19 kr./kwst.

Tengigjald í dagvinnu 2.838 kr.

Tengigjald í næturvinnu 7.737 kr.

Mælaleiga 5.518 kr. kr. á. ári.

Fari tenging fram utan dagvinnutíma greiðist tengigjald 7.551 kr.

 

Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða. /Verndargjald.

19. gr.

Fyrir hverja komu skips sem fellur undir ákvæði laga um siglingavernd nr. 50/2004, ber að greiða eftirtalin gjöld.til hafnarinnar:

Fast gjald, 19.344 kr.

auk þess 1,83 kr. fyrir hverja brúttólest skips.

Útseld vinna í dagvinnu vegna öryggisvörslu 6.627 kr. á. mann pr. klst.

Útseld vinna í næturvinnu vegna öryggisvörslu 9.950 kr. á mann pr. klst.

Verndargjald 180 kr. pr. farþega. Security fee.

 

20. gr.

Leiga á móttökusal í Ferjuleiru 1. á Seyðisfirði fyrir 1-4 klst. 8.857 kr.

fyrir heilan dag 15.126 kr.

 

21. gr

Útseld vinna hafnarvarða í dagvinnu 4.439 kr.

Útseld vinna hafnarvarða í yfirvinnu 7.364 kr.

 

Um innheimtu og greiðslu gjalda.

22. gr.

Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

 

23.

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Hafna Múlaþings vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr.326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda. Áfallin gjöld skal greiða áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema að hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.

 

24. gr.

Vörugjald greiðist af öllum vörum sem eru affermdar, afhentar eða fluttar, eða á annan hátt sjóleiðis eða landleiðina, inn fyrir mörk hafna. Vörugjaldið reiknast skipi til skuldar áður en skip hefur siglingu, nema annað sé sérstaklega um samið. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð. Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir. Vörugjald af vörum sem koma til hafnanna falla í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfnunum fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.

 

25. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi. Skipagjöld eru tryggð með lögveði í viðkomandi skipi eða vátryggingarfé. Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðkröfum sbr. ákvæði 2. mgr. 21. gr. Hafnalaga nr. 61/2003. Höfnum Múlaþings er heimilt að krefjast frekari trygginga fyrir greiðslu áfallinna gjalda ef ástæða þykir til.

 

26. gr.

Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts. Höfnum Múlaþings er skylt að innheimta virðisaukaskatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3. tl. 3.gr. laga nr.50/1998 um virðisaukaskatt.

 

Gildistaka.

27. gr.

Gjaldskrá þessi fyrir Hafnir Múlaþings er samþykkt af umhverfis- og framkvæmdaráði Múlaþings þann 24. nóvember 2021, skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004 og staðfest af sveitarstjórn Múlaþings 8. desember 2021.

Gjaldskráin öðlast gildi þann 01. janúar 2022 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Jafnframt falla úr gildi gjaldskrár fyrir Borgarfjarðarhöfn, Djúpavogshöfn og Seyðisfjarðarhöfn fyrir árið 2021 sem samþykktar voru af umhverfis- og framkvæmdaráði Múlaþings þann 16. desember 2020 og birtar voru á heimasíðu sveitarfélagsins.

 

Samþykkt 16. desember 2021.

Handsömun og varsla búfjár

Handsömun og varsla búfjár

1. gr.

Í þeim tilvikum sem Múlaþing vinnur að handsömun búfjár og/eða við að koma því í örugga vörslu, sem umráðamaður lands, sbr. 1. mgr. 9. gr. laga um búfjárhald nr. 38/2013, er kostnaður innheimtur hjá eiganda búfjárins á eftirfarandi hátt. Kostnaður vegna handsömunar og vörslu, þ.m.t. umsjón verks, vinna starfsmanns, aksturs- og flutningskostnaður:
Kr. 8.200,- á hvern stórgrip.
Kr. 4.100,- á hverja kind.
Ef kostnaður er verulega meiri en nemur ofangreindum fjárhæðum, s.s. vegna mikillar vinnu starfsmanns, er heimilt að innheimta tímagjald á hvern starfsmann sveitarfélagsins, kr. 3.000 á klst. sem skiptist hlutfallslega niður á hvern grip sem vinna beinist að.
 

2. gr.

Í þeim tilvikum sem Múlaþing hefur búfé í vörslu, fram yfir 6 klst, sem umráðamaður lands, eða ef sveitarfélaginu er afhent búfé til vörslu af umráðamanni lands, sbr. 1. mgr. 9. gr. laga um búfjárhald nr. 38/2013, er kostnaður innheimtur hjá eiganda búfjárins á eftirfarandi hátt. Kostnaður vegna vörslu, fóðrunar, brynningar og eftir atvikum hýsingar, þ.m.t. umsjón verks, vinna starfsmanns, aksturs- og flutningskostnaður:
Kr. 17.500,- á hvern byrjaðan sólarhring vegna hvers stórgrips.
Kr. 5.900,- á hvern byrjaðan sólarhring vegna hverrar kindar.
 

3. gr. 

Gjöldum skv. gjaldskrá þessari fylgir lögveð í búfénu, sbr. 2. mgr. 9. gr. laga um búfjárhald nr. 38/2013. Lögveðið nær einnig til vaxta og innheimtukostnaðar af kröfunni ef því er að skipta.
 

4. gr.

Ofangreind gjaldskrá var samþykkt af sveitarstjórn Múlaþings þann 9. desember 2020, á grundvelli laga um velferð dýra nr. 55/2013 og á grundvelli samþykktar um bann við lausagöngu stórgripa á Fljótsdalshéraði nr. 1113/2005 og öðlast þegar gildi. Við staðfestingu gjaldskrár þessarar fellur úr gildi gjaldskrá vegna handsömunar og vörslu búfjár á Fljótsdalshéraði nr. 1081/2014.
 
Samþykkt 8. desember 2021.

HEF veitur ehf. – fráveita Múlaþings

HEF veitur ehf. – hitaveita Múlaþings

HEF veitur ehf. – vatnsveita Múlaþings

Hlymsdalir

Gjaldskrá Hlymsdala

Meginhlutverk:

Meginhlutverk Hlymsdala er að bjóða upp á aðstöðu til að auka og viðhalda virkni og fyrirbyggja og rjúfa félagslega einangrun. Hlymsdalir þjóna öllum íbúum sveitarfélagsins og er meginúrræði félagsþjónustunnar til að uppfylla ofangreint markmið (sem snertir alla þá sem ekki eru á vinnumarkaðinum, t.d. öryrkja, atvinnuleitendur, eldri borgara og heimavinnandi). Í Hlymsdölum er einnig starfrækt félagsstarf fyrir eldri borgara skv. lögum um málefni aldraðra auk þess að félag eldri borgara hefur afnot af aðstöðunni fyrir ákveðna þætti í sinni starfsemi.
 
Annað:
Húsnæðið er rekið af félagsþjónustu Múlaþings og getur nýst undir hvers kyns félagsstarf eldri borgara, þ.á m. viðburði tengdum félagsmönnum í Félagi
eldri borgara. Einnig getur húsnæðið nýst til ýmis konar fræðslu-, menningar- og samfélagslegra viðburða á vegum sveitarfélagsins. Ef viðburðir eru haldnir í
hagnaðarskyni eða án tengsla við félagsstarf og samfélagsleg málefni, skulu afnot af húsinu einungis veitt gegn gjaldtöku.
 
Fjölskylduráð setur Hlymsdölum gjaldskrá sem staðfest skal af sveitarstjórn.

Gjaldskrá fyrir Hlymsdali

Lýsing
Gjöld
6 klst. leiga
25.000 kr.
12 klst. leiga
35.000 kr.
Sólarhringsleiga
55.000 kr.
Samþykkt á fundi fjölskylduráðs Múlaþings þann 2. desember 2020 og í sveitarstjórn þann 9. desember 2020.

Hunda- og kattahald

Hunda- og kattahald 

1. gr.
Hunda- og kattaeigendur sem búsettir eru í Múlaþingi, skulu greiða leyfisgjöld sbr. 11. gr. í samþykkt um kattahald og gæludýrahald annarra en hunda í sex sveitarfélögum á starfssvæði heilbrigðisnefndar Austurlandssvæðis nr. 912/2015 og 12. gr. í samþykkt um hundahald í sex sveitarfélögum á starfssvæði
heilbrigðisnefndar Austurlandssvæðis nr. 933/2015.
 
2. gr.
Af hundum skal innheimta leyfisgjald sbr. 12. gr. samþykktar nr. 933/2015, að upphæð kr. 14.000 á hvern hund. Gjald greiðist á gjalddaga 1. febrúar en eindagi er 28. febrúar ár hvert. Innifalið í leyfisgjaldi er ormahreinsun og trygging auk umsýslugjalda sveitafélagsins. Af köttum skal innheimta leyfisgjald sbr. 11. gr. samþykktar nr. 912/2015 að upphæð kr. 9.500 á hvern kött. Gjald greiðist á gjalddaga 1. febrúar en eindagi er 28. febrúar ár hvert. Innifalið í leyfisgjaldi er ormahreinsun og trygging auk umsýslugjalda sveitafélagsins. Um vexti af vangreiddum gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari gilda almennar reglur. Um innheimtu gjalda fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með síðari breytingum. Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi.
 
3. gr.
Eigendur hunda og katta eru ábyrgir fyrir öllum kostnaði sem hlýst af brotum gegn samþykkt nr. 933/2015 og samþykkt nr. 912/2015. Við afskráningu hunds eða kattar ber að endurgreiða árlegt leyfisgjald í réttu hlutfalli við þá mánuði sem eftir eru af árinu.
 
4. gr.
Handsömunargjald skv. 12. gr. samþykktar nr. 933/2015 er sem hér segir:
A) Grunngjald, sem greiðist við hverja föngun er kr. 15.000,-
B) Gistigjald, sem greitt er fyrir hvern byrjaðan sólarhring sem hundur er í vörslu er kr. 6.000,-
C) Álag sem bætist ofan á grunngjald og gistigjald, ef hundur er fangaður utan dagvinnutíma, er kr. 15.000,-
D) Stórhátíðaálag sem bætist ofan á grunngjald, gistigjald og álag skv. C), ef hundur er fangaður á stórhátíðardögum, er kr. 15.000,-
 
Ef til aflífunar hunds kemur, skal eigandi dýrs að auki greiða útlagðan aflífunarkostnað. Ef hundur var ekki ormahreinsaður í síðustu skipulögðu ormahreinsun fyrir handsömun, eða síðar af dýralækni, skal láta ormahreinsa hundinn áður en hann er afhentur eiganda og skal eigandi greiða útlagðan kostnað vegna hreinsunarinnar.

 

 
5. gr.
Handsömunargjald, skv. 11. gr. samþykktar nr. 912/2015 er sem hér segir:
A) Grunngjald, sem greiðist við hverja föngun er kr. 15.000,-
B) Gistigjald, sem greitt er fyrir hvern byrjaðan sólarhring sem köttur er í vörslu er kr. 6.000,-
C) Álag sem bætist ofan á grunngjald og gistigjald, ef köttur er fangaður utan dagvinnutíma, er kr. 15.000,-
D) Stórhátíðaálag sem bætist ofan á grunngjald, gistigjald og álag skv. C) ef köttur er fangaður á stórhátíðardögum, er kr. 15.000,-
Ef til aflífunar kattar kemur, skal eigandi dýrs að auki greiða útlagðan aflífunarkostnað. Ef köttur var ekki ormahreinsaður í síðustu skipulögðu ormahreinsun fyrir handsömun, eða síðar af dýralækni, skal láta ormahreinsa köttinn áður en hann er afhentur eiganda og skal eigandi greiða útlagðan kostnað vegna
hreinsunarinnar.
 
6. gr.
Ofangreind gjaldskrá er sett með vísun til heimilda í; samþykkt um hundahald í sex sveitarfélögum á starfssvæði heilbrigðisnefndar Austurlandssvæðis nr. 933/2015, samþykkt um kattahald og gæludýrahald annarra en hunda í sex sveitarfélögum á starfssvæði heilbrigðisnefndar Austurlandssvæðis nr. 912/2015 og 25. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.br.
 
Gjaldskráin öðlast þegar gildi.
 
Við staðfestingu gjaldskrár þessarar falla úr gildi; gjaldskrá vegna hunda- og kattahalds í Borgarfjarðarhreppi nr. 252/2013, gjaldskrá fyrir leyfisgjaldi vegna hunda- og kattahalds, ásamt gjaldi vegna föngunar og vörslu óskilahunda og óskilakatta í Djúpavogshreppi nr. 1145/2008, gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald á Fljótsdalshéraði nr. 330/2016 og gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald í Seyðisfjarðarkaupstað nr. 417/2020.
 
Samþykkt 8. desember 2021.

Íþróttahús Fellabæ

Samþykkt 8. desember 2021.

Lýsing
Gjald
Leiga 1 klst.
2.900 kr.
Sólarhringsleiga til funda og/eða veisluhalda
84.900 kr.
Þorrablót
71.100 kr.

Íþróttamiðstöð Djúpavogi

Frítt er í sund og þrek fyrir eldri borgara og öryrkja með lögheimili í Múlaþingi í öllum íþróttamiðstöðvum sveitarfélagsins.

Sömuleiðis er frítt í sund fyrir börn upp að 18 ára aldri, með lögheimili í sveitarfélaginu.

 

Samþykkt 8. desember 2021.

Líkamsrækt

Lýsing
Gjald
Stakt gjald
1.100 kr.
10 miða kort
8.500 kr.
1 mánuður
8.700 kr.
3 mánuðir
16.350 kr.
12 mánuðir
43.500 kr.
Samkort Múlaþings
68.980 kr.

Líkamsrækt, sund og salur

Lýsing
Gjald
30 miða kort
16.350 kr.
Árskort
49.000 kr.

Salarleiga

Lýsing
Gjald
1 klukkustund
5.400 kr.
1 klukkustund pr.pers.
1.100 kr

Sauna

Lýsing
Gjald
Stakur tími í sauna
1.100 kr.

Sund

Lýsing
Börn
Fullorðnir
Stakt gjald
320 kr.
1.050 kr.
10 miða kort
1.600 kr.
6.500 kr.
30 miða kort
13.000 kr.
Árskort
38.100 kr.
Leiga á búnaði
 • Handklæði 600 kr.
 • Sundföt 600 kr.

Íþróttamiðstöð Egilsstöðum

Frítt er í sund og þrek fyrir eldri borgara og öryrkja með lögheimili í Múlaþingi í öllum íþróttamiðstöðvum sveitarfélagsins.

Sömuleiðis er frítt í sund fyrir börn upp að 18 ára aldri, með lögheimili í sveitarfélaginu.

 

Samþykkt 8. desember 2021.

Héraðsþrek

Lýsing
Gjald
Stakt gjald
1.400 kr.
10 miða kort
12.250 kr.
1 mánuður
12.450 kr.
3 mánuðir
27.700 kr.
6 mánuðir
44.500 kr.
12 mánuðir
68.980 kr.
Samkort Múlaþings
68.980 kr.
Héraðsþrek, salur niðri
2.900 kr.

Íþróttasalur

Tímalengd
1/3 af velli (400m2)
2/3 af velli (800m2)
Allur salurinn (12000m2)
Klukkustund
2.900 kr.
5.700 kr.
8.600 kr.
Sólarhringsleiga til funda og/eða veisluhalda
84.900 kr.
168.700 kr.
252.500 kr.
Þorrablót
217.900 kr.

Sundlaug

Lýsing
Börn
Fullorðnir
Stakt gjald
350 kr.
1.050 kr.
10 miða kort
1.800 kr.
6.870 kr.
Árskort fullorðnir
39.900kr.
Leiga á búnaði
 • Handklæði 600 kr.
 • Sundföt 600 kr.

Íþróttamiðstöð Seyðisfirði

Frítt er í sund og þrek fyrir eldri borgara og öryrkja með lögheimili í Múlaþingi í öllum íþróttamiðstöðvum sveitarfélagsins.

Sömuleiðis er frítt í sund fyrir börn upp að 18 ára aldri, með lögheimili í sveitarfélaginu.

 

Samþykkt 8. desember 2021.

Íþróttasalur

Tímalengd
1/3
2/3
Heill salur
1 klukkustund
3.000 kr.
6.700 kr.
9.600 kr.
Badmintonvöllur 1 klst.
2.300 kr.

Líkamsrækt

Lýsing
Gjöld
Stakt gjald
1.200 kr.
10 miða kort
11.400 kr.
1 mánuður
12.200 kr.
3 mánuðir
28.600 kr.
6 mánuðir
40.900 kr.
Árskort *
53.200 kr.
Samkort Múlaþings
68.980 kr.
* Árskorti í líkamsrækt fylgir aðgangur að Sundhöll

Pottur og sauna

Lýsing
Gjöld
Stakt skipti í pott og sauna
1000 kr.
Leiga á búnaði
 • Handklæði 600 kr.

Leikskólinn Bjarkatún

Gjaldskrá leikskóla Múlaþings

 

 • Systkinafsláttur er 40% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn.
 • Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.
 • Ekki er veittur afsláttur á fæði.

Samþykkt 16. desember 2021.


 • Almennt tímagjald á mánuði er kr. 4.087
 • Tímagjald fyrir forgangshópa er kr. 2.722 á mánuði
 • Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram 8 stundir er kr. 10.540 á mánuði fyrir sambúðarforeldra og kr. 7.030 fyrir einstæða foreldra  

 

Foreldrar giftir / sambúð Einstæðir foreldrar
Dvalar stundir Almennt gjald Afsl.gjald 2. barn 40% Forgangsgjald Afsl.gjald 2. barn 40%
4 tímar 16.348kr 9.809kr 10.888kr 6.533kr
5 tímar 20.435kr 12.261kr 13.610kr 8.166kr
6 tímar 24.522kr 14.713kr 16.332kr 9.799kr
7 tímar 28.609kr 17.165kr 19.054kr 11.432kr
8 tímar 32.696kr 19.618kr 21.776kr 13.066kr

9 tímar

43.236kr 25.942kr 28.806kr 17.284kr
Lýsing
Gjöld
Morgunmatur
2.058 kr.
Ávextir
1.023 kr.
Hádegisverður
5.969 kr.
Hressing
3.160 kr.

Leikskólinn Brúarás

Gjaldskrá leikskóla Múlaþings

 

 • Systkinafsláttur er 40% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn.
 • Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.
 • Ekki er veittur afsláttur á fæði.

Samþykkt 16. desember 2021.


 • Almennt tímagjald á mánuði er kr. 3.565
 • Forgangsgjald kr. 2.375 á mánuði
 • Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram 8 stundir er kr. 10.540 á mánuði fyrir sambúðarforeldra og kr. 7.030 fyrir einstæða foreldra  

 

Foreldrar giftir / sambúð Einstæðir foreldrar
Dvalar stundir Almennt gjald Afsl.gjald 2. barn 40% Forgangsgjald Afsl.gjald 2. barn 40%
4 tímar 14.260kr 8.556kr 9.500kr 5.700kr
5 tímar 17.825kr 10.695kr 11.875kr 7.125kr
6 tímar 21.390kr 12.834kr 14.250kr 8.550kr
7 tímar 24.955kr 14.973kr 16.625kr 9.975kr
8 tímar 28.520kr 17.112kr 19.000kr 11.400kr
9 tímar 39.060kr 23.436kr 26.030kr 15.618kr
Lýsing
Gjöld

Leikskóladeild Seyðifjarðarskóla

Gjaldskrá leikskóla Múlaþings

 

 • Systkinafsláttur er 40% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn.
 • Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.
 • Ekki er veittur afsláttur á fæði.

Samþykkt 16. desember 2021.


 • Almennt tímagjald á mánuði er kr. 3.837
 • Tímagjald fyrir forgangshópa er kr. 2.305 á mánuði
 • Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram 8 stundir er kr. 9.750 á mánuði fyrir sambúðarforeldra og kr. 6.529 fyrir einstæða foreldra

Foreldrar giftir / sambúð  Einstæðir foreldrar
Dvalar stundir Almennt gjald Afsl.gjald 2. barn 40% Forgangsgjald Afsl.gjald 2. barn 40%
4 tímar 15.348kr 9.209kr 9.220kr 5.532kr
5 tímar 19.185kr 11.511kr 11.525kr 6.915kr
6 tímar 23.022kr 13.813kr 13.830kr 8.298kr
7 tímar 26.859kr 16.115kr 16.135kr 9.681kr
8 tímar 30.696kr 18.418kr 18.440kr 11.064kr
9 tímar 40.446kr 24.268kr 24.969kr 14.981kr
Lýsing
Gjöld
Morgunhressing með ávöxtum
2.630 kr.
Ávaxtahressing
916 kr.
Síðdegishressing
2.695 kr.
Hádegismatur
6.052 kr.

Leikskólinn Tjarnarskógur og Hádegishöfði

Gjaldskrá leikskóla Múlaþings

 

 • Systkinafsláttur er 40% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn.
 • Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.
 • Ekki er veittur afsláttur á fæði.

Samþykkt 16. desember 2021.


 • Almennt tímagjald á mánuði er kr. 4.087
 • Tímagjald fyrir forgangshópa er kr. 2.722 á mánuði
 • Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram 8 stundir er kr. 10.540 á mánuði fyrir sambúðarforeldra og kr. 7.030 fyrir einstæða foreldra  

 

Foreldrar giftir / sambúð Einstæðir foreldrar
Dvalar stundir Almennt gjald Afsl.gjald 2. barn 40% Forgangsgjald Afsl.gjald 2. barn 40%
4 tímar 16.348kr 9.809kr 10.888kr 6.533kr
5 tímar 20.435kr 12.261kr 13.610kr 8.166kr
6 tímar 24.522kr 14.713kr 16.332kr 9.799kr
7 tímar 28.609kr 17.165kr 19.054kr 11432kr
8 tímar 32.696kr 19.618kr 21.776kr 13.066kr
9 tímar 43.236kr 25.942kr 28.806kr 17.284kr
Lýsing
Gjöld
Morgunverður
1.136 kr.
Ávaxtagjald
1.023 kr.
Hádegisverður
4.730 kr.
Nónhressing
2.155 kr.

Meðhöndlun og förgun sorps/úrgangs í Múlaþingi

Niðurgreiðslur vegna daggæslu í heimahúsi á Fljótsdalshéraði

Reiðhöll Iðavöllum

Gjaldskrá notkunar reiðhallarinnar á Iðavöllum 2019

Seld eru árskort, sem gilda út árið 2019 og einnig stakir tímar.

Allar skráningar á notkun reiðhallarinnar fara fram hjá Melli í síma 895-8713 eða í tölvupósti fidrildi@web.de og sér hún um eftirlit og innheimtu fyrir reiðhöllina.

 

Félagar í Freyfaxa:

Árskort fyrir einstaklinga: 15.000 kr.

Árskort fyrir fjölskyldu: 25.000 kr.

Stakt skipti: 2.500 kr. (ekki tímabundið)

Börn undir 12 ára: frítt

Árskort fyrir börn 12 ára til og með 17 ára: 5.000 kr.

 

Einstaklingar utan Freyfaxa:

Árskort fyrir einstaklingar: 25.000 kr.

Stakt skipti: 3.500 kr. (ekki tímabundið)

 

Sérleiga á reiðhöll t.d. fyrir námskeið:

Heill dagur (fyrir og eftir hádegi): 15.000 kr.

Hálfur dagur (fyrir eða eftir hádegi): 10.000 kr.

 

Athugið: Hægt er að skipti höllinni í tvennt, til að hafa vinnufrið og möguleiki á kennslu o.s.fr.v.

 

Samþykkt í bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs 6. mars 2019.

Skipulags- og byggingarmál

Stuðningsþjónusta í Múlaþingi samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga

Sundhöll Seyðisfjarðar

Frítt er í sund og þrek fyrir eldri borgara og öryrkja með lögheimili í Múlaþingi í öllum íþróttamiðstöðvum sveitarfélagsins.

Sömuleiðis er frítt í sund fyrir börn upp að 18 ára aldri, með lögheimili í sveitarfélaginu.

 

Samþykkt 8. desember 2021.

Sundhöll

Lýsing
Börn
Fullorðnir
Stakt gjald
320 kr.
1.050 kr.
10 miða kort
2.500 kr.
5.200 kr.
30 miða kort
5.850 kr.
11.900 kr.
Árskort
28.670 kr.
Samkort Múlaþings
68.980 kr.
Leiga á búnaði
 • Handklæði 600 kr.
 • Sundföt 600 kr.

Tónlistarskólar á Egilsstöðum og í Fellabæ

Systkinaafsláttur gildir fyrir nemendur til og með 23 ára. Nemandinn í viðamesta náminu greiðir fullt gjald, annar fjölskyldumeðlimur fær 30% afslátt, þriðji 50% og fjórði 70%.

Árgjald á aukahljóðfæri er 44.100 kr. og hljóðfæraleigu 14.910 kr.

Í töflunni hér fyrir neðan er fyrra gjaldið hálft gjald og seinna fullt gjald (hálft / fullt).

Gjaldskráin á pdf formi

Gildir frá 1. ágúst 2022

Námstig og aldur
Grunnnám
Miðnám
Framhaldsnám
Hópakennsla, forskóli
- / 36.830 kr.
- / -
- / -
Hljóðfæra- og söngnám, 9 ára og yngri
52.740 kr. / 70.400 kr.
- / -
- / -
Hljóðfæranám, 10-23 ára
60.255 kr. / 79.800 kr
60.255 kr. / 79.800 kr.
66.270 kr. / 88.200 kr.
Söngnám 10-23 ára
60.255 kr. / 79.800 kr.
60.255 kr. / 105.855 kr.
66.270 kr. / 124.900 kr.
Hljóðfæranám , 24 og eldri
90.375 kr. / 119.700 kr.
90.375 kr. / 119.700 kr.
99.405 kr. / 132.300 kr.
Söngnám ,24 og eldri
90.375 kr. / 119.700 kr.
90.375 kr. / 158.785 kr.
99.405 kr. / 187.340 kr.

Tryggvabúð

Lýsing
Gjöld
Húsaleiga:
1 sólarhringur
30.750 kr.
½ sólarhringur
18.450 kr.
1 klukkustund
2562 kr.
Þjónusta:
1 dagur – skráðir notendur
1.025 kr.
Stök máltíð
1.230 kr.
Morgunkaffi
666 kr.
Síðdegiskaffi
512 kr.

Þjónusta stuðningsfjölskyldna

Gjaldskrá vegna þjónustu stuðningsfjölskyldna í Múlaþingi.

1. gr.

Múlaþing greiðir stuðningsfjölskyldu þóknun fyrir hvern sólarhring sem barn dvelur hjá fjölskyldunni.

2. gr.

Fjárhæð greiðslna á sólarhring miðast við meðlagsgreiðslur hjá Tryggingastofnun ríkisins á hverjum tíma. Fyrir einn sólarhring er greitt hálft einfalt meðlag, fyrir helgardvöl (2 sólarhringa) er greitt heilt meðlag.

Upphæðir taka breytingum samhliða breytingum hjá Tryggingastofnun (upplýsingar á vefsíðu www.tr.is).

3. gr.

Greiðslur til stuðningsfjölskyldna eru skattskyldar verktakagreiðslur en draga má frá kostnað samkvæmt reglum ríkisskattstjóra.

4. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 15. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðn­ingsþarfir nr. 38/2018 og öðlast þegar gildi.

 

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 8. desember 2021.

Þjónustumiðstöðvar Múlaþings

Samþykkt um gjöld þjónustumiðstöðva í Múlaþingi.

1. gr.

Tímagjöld fyrir útselda vinnu starfsmanna þjónustumiðstöðva og tækja Múlaþings

Einingarverð án vsk

Verð pr. klst

Útseld vinna

5.000kr.

Traktor

8.000kr.

Veghefill

16.000kr.

Lyftari

6.000kr.

Liðléttingur

6.000kr.

Traktorsgrafa

8.000kr.

Beltavagn

4.000kr.

Sláttutraktor

4.000kr.

2. gr.

Efnisnám í landi Múlaþings

Gjald fyrir efnisnám úr óunni grús í landi Múlaþings er 183 kr/m3

3. gr.

Fjárhæðir taka breytingum 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingu á byggingarvísitölu grunnur 2010, 149,5 stig í janúar 2021).

Samþykkt í sveitastjórn Múlaþings 13. maí 2021

Getum við bætt efni þessarar síðu?