Fara í efni

Gjaldskrár Múlaþings

Álagning fasteignagjalda

Álagning fasteignagjalda Múlaþings 2023

Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati samkvæmt Landsskrá fasteigna frá 31. des. Álagning, leiðréttingar, reikningagerð og innheimta fer fram hjá stjórnsýslu- og fjármáladeild. Álagningarseðlar eru aðgengilegir á island.is og í Þjónustugátt Múlaþings.

Sveitarstjórn Múlaþings hefur ákveðið að álagning fasteignagjalda 2023 verði sem hér segir :

Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis : A – skattflokkur

Íbúðarhús og sumarbústaðir, ásamt lóðum, erfðafestulönd og jarðeignir sem eingöngu eru nýttar til landbúnaðar, mannvirki og útihús á bújörðum.

 • Fasteignaskattur A 0,475% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Lóðarleiga A, af lóðum í eigu Múlaþings, 0,75% af fasteignamati lóðar.
 • Vatnsgjald pr. ferm. í húsnæði 289 kr. auk 10.156 kr. fastagjalds. Árlegt vatnsgjald af sumarhúsum/frístundahúsum skal þó að lágmarki vera 31.816 kr.
 • Fráveitugjald 0,33% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Hreinsun rotþróa skv. gjaldskrá. (Rotþró minni en 4,5 rúmmetri 23.200 kr. Rotþró að stærð 4,5 til 6,5 rúmmetri 33.400 kr
 • Sorpgjald 36.732 kr. hver íbúð fyrir 240 L tunnu.
  • 25% afsláttur á Borgarfirði er sbr. 1. gr. A-liðar.
  • Sumarhús án þjónustu greiða 30% þar af eða 11.019 kr.
  • Sumarhús með fulla þjónustu frá 10. maí til 27. september greiða 50% eða 17.366 kr.
  • Árgjald fyrir hverja aukatunnu sorps er :
   • 24.000 kr. fyrir gráa tunnu.
   • 5.000 kr. fyrir græna tunnu.
   • 5.000 kr. fyrir brúna tunnu.

Fasteignagjöld stofnana : B – skattflokkur

Sjúkra- og heilbrigðisstofnanir, skólar, íþróttahús o.fl. sbr. reglugerð um fasteignaskatt nr. 1160/2005.

 • Fasteignaskattur B 1,32% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Lóðarleiga B, af lóðum í eigu Múlaþings, 0,75% af fasteignamati lóðar.
 • Vatnsgjald pr. ferm. í húsnæði 289 kr. auk. 10.156 kr. fastagjalds.
 • Fráveitugjald verði 0,33% af fasteignamati húss og lóðar.

Fasteignagjöld atvinnuhúsnæðis : C – skattflokkur

Aðrar fasteignir en falla undir A og B flokk t.d. verslanir, iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði

 • Fasteignaskattur C 1,65% af fasteignamati húss og lóðar.
 • Lóðarleiga C, af lóðum í eigu Múlaþings, 0,75% af fasteignamati lóðar.
 • Vatnsgjald pr. ferm. í húsnæði 289 kr. auk. 10.156 kr. fastagjalds.
 • Fráveitugjald verði 0,33% af fasteignamati húss og lóðar.

Gjalddagar og greiðsla fasteignagjalda

Á forsíðu álagningarseðils eru tilgreindir gjalddagar fasteignagjalda. Eindagi fasteignagjalda er síðasti virki dagur greiðslumánaðar og fellur allur skattur ársins í gjalddaga ef vanskil verða.

Sé fjárhæð fasteignagjalda undir kr. 30.000 er gjalddagi þeirra 1. febrúar. Greiðslu má inna af hendi með útsendum greiðsluseðlum (í þeim tilfellum sem það á við), beingreiðslum og boðgreiðslum eða í heimabönkum.

Nánari upplýsingar fást á bæjarskrifstofum í síma 470-0700 eða á fasteignagjold@mulathing.is

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti

Sótt er um afsláttinn á vefnum undir mínar síður. Umsókninni þarf að fylgja afrit af skattframtali viðkomandi vegna tekna síðasta árs. Sá afsláttur sem fólk á rétt á er síðan endurgreiddur og lagður inn á uppgefinn bankareikning. Hámarksafsláttur af fasteignaskatti árið 2023 er kr. 113.694 , en fer eftir tekjum og lækkar línulega þangað til hámarstekjumarki er náð.

Sjá nánar reglur um afslátt af fasteignaskatti hjá Múlaþingi

Tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega eru sem hér segir :

 • Tekjur einstaklinga 2022 - Fullur afsláttur skv. 4. gr. reglnanna með tekjur allt að 4.370.000 kr. Engan afslátt með tekjur yfir 5.681.000 kr.
 • Tekjur hjóna 2022 - Fullur afsláttur skv. 4. gr. reglnanna með tekjur allt að 6.145.355 kr. Engan afslátt með tekjur yfir 7.785.302 kr.

 

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 14. desember 2022

Gjaldskrá fyrir hafnir Múlaþings (Borgarfjarðarhöfn, Djúpavogshöfn og Seyðisfjarðarhöfn)

Gjaldskrá 2023 fyrir hafnir Múlaþings

Borgarfjarðarhöfn, Djúpavogshöfn og Seyðisfjarðarhöfn

Almenn ákvæði

1. gr.

Gjaldskrá þessi fyrir Hafnir Múlaþings er sett skv. heimild í 17. grein hafnalaga nr. 61/2003.

Um gjaldtöku tengdri stærð skipa

2. gr.

Við ákvörðun gjalda, sem taka mið af stærð skipa, skal miðað við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælingarbréfi, sem gefið er út í samræmi við alþjóðasamþykktina um mælingu skipa frá 1969.

3. gr.

Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til Hafna Múlaþings ef þau koma inn fyrir takmörk hafnanna og njóta þjónustu þeirra.

Skipagjöld

4. gr.

Lestargjöld: Af öllum skipum skal greiða lestargjald, 18,35 kr.

Bryggjugjöld: Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða samkvæmt eftirfarandi: 9,76 kr. kr. á mælieiningu fyrir hverja byrjaða 24 tíma, sem skip liggur bundið.

Farþegaskip, sem liggja við ankeri, en nota flotbryggju, skulu greiða kr. 4,70 á mælieiningu.

Heimilt er að taka lestar- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum yfir 20 BT, sem mánaðargjald, 115,22 kr. á mælieiningu, en þó aldrei lægra en 26.173 kr. á mánuði

Bátar 10 – 20 BT greiði 15.616

Bátar minni en 10 BT greiði þó aldrei lægra en 8.455 kr. á mánuði.

Bátar minni óskráðir styttri en 6 metrar greiði 5.973 kr. á mánuði. Þá báta skal taka upp yfir tímabilið október til maí.

Skútur og skemmtibátar sem koma til hafnar greiði 100 EURO fyrir hverja byrjaða viku.

Daggjald verði 20 EURO.

Önnur gjöld: Landstöðugjald fyrir báta við bátahöfn er kr. 3.381 á mánuði.

Heimilt er að leggja á allt að fimmföld bryggjugjöld á skip og báta sem liggja um lengri tíma við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í a.m.k. 6 mánuði.

Heimilt er að leggja þreföld bryggjugjöld á skip og báta sem óska eftir langtíma viðlegu vegna annarrar starfsemi en útgerðar.

Vörugjöld

5. gr.

Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnanna, þó með þeim undantekningum er síðar getur. Farmflytjandi skal skila farmskrá og öðrum nauðsynlegum gögnum til hafnanna, vegna álagningar vörugjalda.

6. gr.

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendrar eða erlendrar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi.

7. gr.

Af vörum, sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands greiðist hálft vörugjald. Af vörum sem koma frá útlöndum og fara eiga áfram til útlanda er heimilt að innheimta fullt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land.

8. gr.

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi:

 1. a) Umbúðir sem endursendar eru.
 2. b) Olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar.
 3. c) Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna.
 4. d) Úrgangur sem fluttur er til eyðingar.

9. gr.

Vörugjald reiknast eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu sérstaklega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skips skal láta höfninni í té afrit af farmskrá. Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn. Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.

10. gr.

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir:

Vörugjaldskrá:

 1. fl.: Gjald 396 kr. fyrir hvert tonn fljótandi efni mælist í rúmmetrum: Kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, bensín, brennsluolíur, þörungamjöl, sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.
 2. fl.: Gjald 555 kr. fyrir hvert tonn: Lýsi, fiskimjöl og melta.
 3. fl.: Gjald 722 kr. fyrir hvert tonn: Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, veiðarfæri, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingaframkvæmda. Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur og ávextir.

Gjald 1.560 kr. fyrir hvert tonn. Aðrar vörur sem ekki eru tilgreindar í 1. - 3. fl.

Aflagjald

11. gr.

Gjald 1,50% af heildar aflaverðmæti. Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans.

Gjald af frystum afla frystitogara reiknast af helmingi heildarverðmætis.

Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gámafiski reiknast af áætluðu heildarverði.

Seljanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um seldan afla um leið og sala hefur átt sér stað, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað.

Seljanda ber að standa skil á greiðslu aflagjalds.

Við sölu afla til skyldra aðila skv. 3. mgr. 9. gr. laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna skal að lágmarki miðað við skiptaverð verðlagsstofu skiptaverðs.

Leiga á gámasvæði/geymsla veiðarfæra/varnings/búnaðar/leiga á búnaði.

12. gr.

Leiga fyrir geymslusvæði skal vera eftirfarandi:

Geymsla á malarsvæði 62 kr. pr. m2 á mán.

Geymsla á malbikuðu svæði 124 kr. pr. m2 á mán.

Geymsla á veiðarfærum á hafnarköntum 5.350 kr. pr. sólarhring.

Geymslugjald 20 feta gám 2.809 kr. Fyrir hvern byrjaðan mánuð.

Geymslugjald 40 feta gám 4.144 kr. Fyrir hvern byrjaðan mánuð.

Geymslugjald 20 feta frystigám pr. mán. 2.590 kr. + rafmagn.

Geymslugjald 40 feta frystigám pr. mán. 4.144 kr. + rafmagn.

Geymslugjald fyrir nætur og troll á geymslusvæði er það sama og pr. 40 feta gám á mán.

Krókgámar lokaðir 1.034 kr. á rúmmetra á mánuði.

Krókgámar opnir 512 kr. á rúmmetra á viku.

Krókgámar opnir 1.806 kr. á rúmmetra á mánuði.

Landgangaleiga 5.209 kr. á skipti.

Tollverndarsvæði:
Öll svæði 152 kr./m2 á mánuði.

Móttaka úrgangs

13. gr.

Skipstjóri eða eigandi skips sem óskar eftir að láta á land sorp, farmleifar, olíuleifar eða mengandi efni skal óska eftir aðstoð viðurkennds þjónustuaðila, sem hafnirnar hafa samþykkt að annist móttöku og förgun á ofangreindum úrgangi frá skipum á hafnarsvæðum hafnanna. Skipstjóri, eigandi skips eða þjónustuaðili skal undantekningalaust skila útfylltu eyðublaði til hafnanna um magn og tegund þess úrgangs sem skilað er á land.
Skip sem falla utan gr. 11 c í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu greiða þjónustuaðila kostnað vegna móttöku og förgun á úrgangi. Annist Hafnir Múlaþings móttöku og förgun á almennum úrgangi skal gjald greitt fyrir þjónustuna samkvæmt grein þessari fyrir hvern rúmmetra úrgangs. Annist Hafnir Múlaþings móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.
Vegna skipa sem falla undir grein 11 c. í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu skip greiða eftirfarandi:
a. Úrgangsgjald:
Við komu skips til hafna skal skip greiða 0,91 kr. á brt. Gjald þetta er til þess að standa undir eftirliti og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi.
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 12.187 kr.
og hámarksgjald /55.184 kr.
b. Úrgangsgjald:

Gjald skv. staflið a. má lækka ef umhverfisstjórnun, hönnun, búnaður og starfræksla skips er með þeim hætti að skipstjóri geti sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð.
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 6.337 kr.
og hámarksgjald 28.502 kr.
c. Úrgangsgjald:
Skip og bátar sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á almanaksárinu greiða samkvæmt b. lið fyrir fimmtu komu og komur eftir það.
d. Úrgangsgjald:
Skip og bátar sem hafa varanlega viðveru í Höfnum Múlaþings skulu greiða fast mánaðargjald vegna eftirlits og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi.
Mánaðargjaldið skal vera 6.337 kr. á mánuði.
e. Förgunargjald:
Við komu til hafnar skulu öll skip sem falla undir 11. grein laga nr. 33 frá 2004 greiða förgunargjald óháð því hvort þau skili úrgangi í land. Förgunargjaldið skal standa undir förgun á úrgangi sem skilað er á land.
Farþegaskip yfir 60 metrar á lengd skulu greiða 1,78 kr. á brt. Gjaldið miðast við eftirfarandi sorpmagn:
Farþegaskip undir 30.000 brt: 5 m3
Farþegaskip frá 30.000 brt til 100.000 brt: 10m3
Farþegaskip yfir 100.000 brt: 15 m3
Önnur skip skulu greiða 2,48 kr. á brt. Gjaldið miðast við 5 m3 af sorpi.

Greiða skal samkvæmt h-lið fyrir sorp sem fer umfram ofangreinda viðmiðun. Skip og bátar sem eru undir 60 metrar á lengd og hafa varanlega viðlegu í Höfnum Múlaþings skulu háðir sérstöku samkomulagi sem m.a. taki á lögum og reglum um skil á sorpi.Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 42.739.

 1. Förgunargjald:
  Leiti skip til viðurkennds aðila um móttöku á úrgangi getur það fengið álagt förgunargjald skv. e-lið endurgreitt enda skili það áður kvittun móttökuaðilans ásamt réttum upplýsingum um losað magn. Skilyrði endurgreiðslu kostnaðar er að kvittun móttökuaðila hafi borist Höfnum Múlaþings innan tveggja sólarhringa frá brottför skips.

 2. Skv. 11 grein laga nr. 1200 frá 2014 getur Umhverfisstofnun veitt skipum í áætlunarsiglingum, sem hafa reglulega viðkomu í höfnum og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs og greiðslu gjalda í hverri höfn á siglingaleiðinni undanþágu frá afhendingu úrgangs. Skipstjóri eða eigandi skips sem fengið hefur undanþágu frá Umhverfisstofnun um afhendingu úrgangs eða skilum á tilkynningum, skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis.

 3. Skip sem undanþegin eru gjaldskyldu skv. 1. tl. 2. mgr. 17. gr. og 11. grein c-lið laga nr. 33 frá 2004 hafnalaga skulu greiða fyrir móttöku hafnar og förgun á almennu sorpi. Lágmarksgjald hafnar fyrir móttöku á úrgangi er kr. 12.734 á hvern rúmmetra og lágmarksgjald einn rúmmetri. Annist höfnin móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.
 4. Mengun:
  Mengunarvaldur skal greiða allan kostnað við hreinsun vegna mengunaróhappa samkvæmt lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda. M.a. getur þar verið um að ræða kostnað vegna vinnu Brunavarna á Austurlandi, vegna vinnu starfsmanna hafna Múlaþings, og kostnaður vegna notkunar á búnaði og nauðsynlegum efnum til hreinsunar.

Hafnsögugjöld

14. gr.

Ekki er hafnsöguskylda í Höfnum Múlaþings en ef óskað er eftir slíkri þjónustu er greitt samkvæmt gjaldskrá.

Fast gjald kr 6.058 pr. ferð.

Stærðargjald kr. 8.99 á mælieiningu.

Flutningur á hafnsögumanni kr. 47.894 pr. ferð.

Ef óskað er eftir bát (Vinnubát )til aðstoðar við komu eða brottför út af hafnarsvæðinu, skal greiða Að lágmarki kr 73.250 fyrir hverja byrjaða klst.

Fyrir leiðsögn um höfn skal greiða hálft gjald skv. A-lið.

Festargjöld

15. gr.

Festargjöld fyrir hverja afgreiðslu 19.671 kr. og í yfirvinnu 33.790 kr.

Sé fleiri en einn maður notaður við afgreiðslu er gjald fyrir hvern aukamann 19.671 kr. og í yfirvinnu 33.791 kr.

Vatnssala

16. gr.

Vatn afgreitt frá bryggju, lágmarksgjald, 6.051 kr.

Vatn til skipa, 360 kr./m3.

Afgreiðsla utan dagvinnutíma, 8.091 kr. á. klst. til viðbótar gjaldskrá.

Vigtargjald

17. gr.

Almenn vigtun 200 kr. á tonn

Lægsta gjald fyrir einstaka vigtun/löndun 1.200 kr.

Vigtun flutningabíls 2.119 kr. pr. vigtun.

Útseld vinna við vigtun í dagvinnu 4.857 kr. á klst.

Útseld vinna við vigtun í yfirvinnu 8.057 kr. á klst.

Útseld vinna við úrtaksvigtun 7.920 kr. á klst.

Kranagjald, löndun með hafnarkrana 358 kr. pr. tonn.

Skráningargjald afla 119,01 kr. pr. tonn

Komi bátar utan eðlilegs vinnutíma greiðist að lágmarki tveggja tíma gjald vegna yfirvinnu. Vegna útkalls utan opnunartíma og um helgar eru greiddir að lágmarki fjórir tímar.

Almennur vinnutími hafna er frá 08.00-17.00 virka daga. Lokað milli 12.00-13.00

Rafmagnssala

18. gr.

Gámar 22,09 kr./kwst.

Til skipa 22,09 kr./kwst.

Tengigjald í dagvinnu 3.105 kr.

Tengigjald í næturvinnu 8.465 kr.

Mælaleiga 6.037 kr. kr. á. ári.

Fari tenging fram utan dagvinnutíma greiðist tengigjald 8.262 kr.

Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða. /Verndargjald

19. gr.

Fyrir hverja komu skips sem fellur undir ákvæði laga um siglingavernd nr. 50/2004, ber að greiða eftirtalin gjöld.til hafnarinnar:

Fast gjald 21.164 kr.

auk þess 2,00 kr. fyrir hverja brúttólest skips.

Útseld vinna í dagvinnu vegna öryggisvörslu 7.251 kr. á. mann pr. klst.

Útseld vinna í næturvinnu vegna öryggisvörslu 10.886 kr. á mann pr. klst.

Verndar- og farþegagjald 197 kr. pr. farþega. Security fee.

20. gr.

Leiga á móttökusal í Ferjuleiru 1. á Seyðisfirði fyrir 1-4 klst. 9.690 kr.

fyrir heilan dag 16.549 kr.

21. gr

Útseld vinna í dagvinnu 4.857 kr.

Útseld vinna í yfirvinnu 8.057 kr.

Um innheimtu og greiðslu gjalda

22. gr.

Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

23. gr.

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Hafna Múlaþings vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr.326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda. Áfallin gjöld skal greiða áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema að hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.

24. gr.

Vörugjald greiðist af öllum vörum sem eru affermdar, afhentar eða fluttar, eða á annan hátt sjóleiðis eða landleiðina, inn fyrir mörk hafna. Vörugjaldið reiknast skipi til skuldar áður en skip hefur siglingu, nema annað sé sérstaklega um samið. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð. Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir. Vörugjald af vörum sem koma til hafnanna falla í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfnunum fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.

25. gr.

 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi. Skipagjöld eru tryggð með lögveði í viðkomandi skipi eða vátryggingarfé. Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðkröfum sbr. ákvæði 2. mgr. 21. gr. Hafnalaga nr. 61/2003. Höfnum Múlaþings er heimilt að krefjast frekari trygginga fyrir greiðslu áfallinna gjalda ef ástæða þykir til.

26. gr.

Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts. Höfnum Múlaþings er skylt að innheimta virðisaukaskatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3. tl. 3.gr. laga nr.50/1998 um virðisaukaskatt.

Gildistaka

27. gr.

Gjaldskrá þessi fyrir Hafnir Múlaþings er samþykkt af umhverfis- og framkvæmdaráði Múlaþings þann 28. nóvember 2022, skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004 og staðfest af sveitarstjórn Múlaþings 14. desember 2022.

Gjaldskráin öðlast gildi þann 01. janúar 2023 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir hafnir Múlaþings fyrir árið 2022 sem staðfest var af sveitarstjórn Múlaþings þann 8. desember 2021 og birtar voru á heimasíðu sveitarfélagsins.

Samþykkt í sveitarstjórn desember 2022.

Gjaldskrá HEF veitna ehf. – fráveita Múlaþings

Gjaldskrá HEF veitna ehf. – hitaveita Múlaþings

Gjaldskrá HEF veitna ehf. – vatnsveita Múlaþings

Gjaldskrá fyrir sundlaug og líkamsrækt á Djúpavogi

Líkamsrækt

Lýsing
Gjald
Stakt gjald
1.150 kr.
10 miða kort
8.800 kr.
1 mánuður
9.000 kr.
3 mánuðir
16.900 kr.
12 mánuðir
45.000 kr.

Líkamsrækt, sund og salur

Lýsing
Gjald
30 miða kort
16.900 kr.
Árskort
50.700 kr.

Sauna

Lýsing
Gjald
Stakur tími í sauna
1.150 kr.
Stakur tími í sauna fyrir korthafa
650 kr.

Sund

Lýsing
Börn
Fullorðnir
Stakt gjald
350 kr.
1.100 kr.
10 miða kort
1.700 kr.
6.700 kr.
30 miða kort
13.500 kr.
Árskort
39.400 kr.

Frítt er í sund og þrek fyrir eldri borgara og öryrkja með lögheimili í Múlaþingi í öllum íþróttamiðstöðvum sveitarfélagsins. Sömuleiðis er frítt í sund fyrir börn upp að 18 ára aldri, með lögheimili í sveitarfélaginu.

Leiga á búnaði

 • Handklæði 600 kr.
 • Sundföt 600 kr.

Samþykkt í sveitarstjórn desember 2022.

Gjaldskrá fyrir sundlaug og Héraðsþrek á Egilsstöðum

Héraðsþrek

Lýsing
Gjald
Stakt gjald
1.450 kr.
10 miða kort
12.700 kr.
1 mánuður
12.900 kr.
3 mánuðir
28.700 kr.
6 mánuðir
46.100 kr.
9 mánuðir
62.700 kr.
12 mánuðir
71.400 kr.

Sundlaug

Lýsing
Börn
Fullorðnir
Stakt gjald
350 kr.
1.100 kr.
10 miða kort
1.900 kr.
7.100 kr.
Árskort fullorðnir
41.300 kr.

Leiga á búnaði

 • Handklæði 600 kr.
 • Sundföt 600 kr.

Frítt er í sund og þrek fyrir eldri borgara og öryrkja með lögheimili í Múlaþingi í öllum íþróttamiðstöðvum sveitarfélagsins.

Sömuleiðis er frítt í sund fyrir börn upp að 18 ára aldri, með lögheimili í sveitarfélaginu.

Samþykkt í sveitarstjórn desember 2022.

Gjaldskrá fyrir íþróttamiðstöð á Seyðisfirði

Líkamsrækt

Lýsing
Gjöld
Stakt gjald
1.200 kr.
10 miða kort
11.800 kr.
1 mánuður
12.600 kr.
3 mánuðir
29.600 kr.
6 mánuðir
42.300 kr.
Árskort *
55.100 kr.
* Árskorti í líkamsrækt fylgir aðgangur að Sundhöll

Pottur og sauna

Lýsing
Gjöld
Stakt skipti í pott og sauna
1100 kr.

Frítt er í þrek fyrir eldri borgara og öryrkja með lögheimili í Múlaþingi í öllum íþróttamiðstöðvum sveitarfélagsins.

Leiga á búnaði

 • Handklæði 600 kr.

Samþykkt í sveitarstjórn desember 2022

Gjaldskrá fyrir Sundhöll Seyðisfjarðar

Lýsing
Börn
Fullorðnir
Stakt gjald
350 kr.
1.100 kr.
10 miða kort
2.600 kr.
5.400 kr.
30 miða kort
6.100 kr.
12.400 kr.
Árskort
29.700 kr.

Leiga á búnaði

 • Handklæði 600 kr.
 • Sundföt 600 kr.

Frítt er í sund og þrek fyrir eldri borgara og öryrkja með lögheimili í Múlaþingi í öllum íþróttamiðstöðvum sveitarfélagsins.

Sömuleiðis er frítt í sund fyrir börn upp að 18 ára aldri, með lögheimili í sveitarfélaginu.

Samþykkt í sveitarstjórn desember 2022

Gjaldskrá fyrir leigu á húsnæði íþróttamannvirkja Múlaþings

Íþróttamiðstöðin Djúpavogi salarleiga

1 klukkustund
5.600 kr.
1 klukkustund pr. pers
1.200 kr.

Íþróttahúsið Egilsstöðum

Tímalengd
1/3 af velli
2/3 af velli
Allur salurinn
Klukkustund
3.000 kr.
6.000 kr.
9.000 kr.
Sólarhringsleiga til funda og/eða veisluhalda
87.900 kr.
174.600 kr.
261.300 kr.
Þorrablót
225.500 kr.

Íþróttahúsið Fellabæ

Lýsing
Gjald
Leiga 1 klst.
3.000 kr.
Sólarhringsleiga til funda og/eða veisluhalda
87.900 kr.
Þorrablót
73.600 kr.
Skammtímaleiga 2. tímar t.d. afmælisveislur
10.000 kr.
Skammtímaleiga umfram 2 tíma
3.000 kr. pr. klst.

Fellavöllur og Vilhjálmsvöllur

Tímaleiga
Verð
Heill völlur
24.000 kr.
Hálfur völlur
14.000 kr.
Frjálsíþróttasvæði
18.000 kr.
Heill völlur tvisvar í viku í lágmark 3 mánuði
18.000 skiptið
Hálfur völlur tvisvar í viku í lágmark 3 mánuði
12.000 skiptið

Leigutaka ber að ganga mjög snyrtilega um svæðið og taka með sér allt rusl og aðra muni. Leigusali áskilur sér þann rétt að rukka aukalega fyrir öll aukaþrif.

Leigu fylgir aðgangur að vallarhúsum (klefum og annarri aðstöðu).

Samþykkt í sveitarstjórn desember 2022.

Íþróttamiðsstöðin Seyðisfirði salaleiga

Tímalengd
1/3
2/3
Heill salur
1 klukkustund
3.100 kr.
6.900 kr.
9.900 kr.
Badmintonvöllur 1 klst.
2.400 kr.

Gjaldskrá bókasafna Múlaþings

Lýsing
Gjöld
Árskort (fyrir aðra en íbúa Múlaþings)
2.600 kr.
Mánaðarkort (fyrir aðra en íbúa Múlaþings)
500 kr.
Dagssekt
50 kr.
Hámarkssekt pr. gagn
1.000 kr.
Hámarkssekt pr. einstakling
7.250 kr.
Ljósritun hver blaðsíða
45 kr.
Ljósritun í lit hver blaðsíða
175 kr.

Allir íbúar Múlaþings fá gjaldfrjáls skírteini á bókasöfn innan sveitarfélagsins.

 • Ef gögn glatast í vörslu lánþega er gjaldið 3000. Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja ára gamalt) þá gildir innkaupsverð.
 • Millisafnalán utan Múlaþings – lánþegi greiðir sendingarkostnað samkvæmt gjaldskrá Póstsins

Samþykkt í sveitarstjórn desember 2022.

Niðurgreiðslur vegna daggæslu í heimahúsum í Múlaþingi

Fyrir öll börn hefst niðurgreiðslan um mánaðarmótin eftir 12 mánaða aldur barns.

Systkinaafsláttur er samtengdur milli daggæslu og leikskóla. Greitt er fullt gjald fyrir yngsta barn.

Fyrir annað barn hækkar niðurgreiðslan/lækka leikskólagjöld um 40%. Þriðja barn (elsta) er gjaldfrjálst.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 15. mars 2023.

 

Vistunartími

Almennt gjald

Forgangsgjald

4 tímar

29.799

34.974

4,5 tímar

33.526

39.340

5 tímar

37.245

43.714

5,5 tímar

40.973

48.088

6 tímar

44.699

52.461

6,5 tímar

48.426

56.826

7 tímar

52.153

61.200

7,5 tímar

55.871

65.574

8 tímar

59.598

69.946

Gjaldskrá fyrir Leikskólann Bjarkatún

Gjaldskrá leikskóla Múlaþings

 • Systkinafsláttur er 40% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn.
 • Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.
 • Ekki er veittur afsláttur á fæði.

 • Almennt tímagjald á mánuði er kr. 4.250.
 • Tímagjald fyrir forgangshópa er kr. 2.817 á mánuði.
 • Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram 8 stundir er kr. 10.909 á mánuði fyrir sambúðarforeldra og kr. 7.276 fyrir einstæða foreldra.

Samþykkt af sveitarstjórn desember 2022.

 

Foreldrar giftir / sambúð Einstæðir foreldrar
Dvalar stundir Almennt gjald Afsl.gjald 2. barn 40% Forgangsgjald Afsl.gjald 2. barn 40%
4 tímar 16.920kr 10.152kr 11.268kr 6.761kr
5 tímar 21.150kr 12.690kr 14.085kr 8.451kr
6 tímar 25.380kr 15.228kr 16.902kr 10.141kr
7 tímar 29.610kr 17.766kr 19.719kr 11.831kr
8 tímar 33.840kr 20.304kr 22.536kr 13.522kr

9 tímar

44.749kr 26.849kr 29.812kr 17.887kr
Lýsing
Gjöld
Morgunmatur
2.130 kr.
Ávextir
1.059 kr.
Hádegisverður
6.178 kr.
Hressing
3.271 kr.

Gjaldskrá fyrir Leikskólann Brúarás

Lýsing
Gjöld

Gjaldskrá leikskóla Múlaþings

 

 • Systkinafsláttur er 40% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn.
 • Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.
 • Ekki er veittur afsláttur á fæði.

 • Almennt tímagjald á mánuði er kr. 3.690.
 • Forgangsgjald kr. 2.458 á mánuði.
 • Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram 8 stundir er kr. 10.909 á mánuði fyrir foreldra í sambúð og kr. 7.276 fyrir einstæða foreldra.

Samþykkt af sveitarstjórn desember 2022.

 

Foreldrar giftir / sambúð Einstæðir foreldrar
Dvalar stundir Almennt gjald Afsl.gjald 2. barn 40% Forgangsgjald Afsl.gjald 2. barn 40%
4 tímar 14.760 kr 8.856 kr

9.832 kr

5.899 kr
5 tímar 18.450 kr 11.070 kr 12.290 kr 7.374 kr
6 tímar 22.140 kr 13.284 kr 14.748 kr 8.849 kr
7 tímar 25.830 kr 15.498 kr 17.206 kr 10.324 kr
8 tímar 29.520 kr 17.712 kr 19.664 kr 11.798 kr
9 tímar 40.429 kr 24.257 kr 26.940 kr 16.164 kr

Gjaldskrá fyrir leikskóladeild Seyðisfjarðarskóla

Lýsing
Gjöld
Morgunhressing með ávöxtum
2.722 kr.
Ávaxtahressing
948 kr.
Síðdegishressing
2.789 kr.
Hádegismatur
6.264 kr.

Gjaldskrá leikskóla Múlaþings

 

 • Systkinafsláttur er 40% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn.
 • Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.
 • Ekki er veittur afsláttur á fæði.

 • Almennt tímagjald á mánuði er kr. 3.980.
 • Tímagjald fyrir forgangshópa er kr. 2.567 á mánuði.
 • Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram 8 stundir er kr. 10.659 á mánuði fyrir sambúðarforeldra og kr. 6.758 fyrir einstæða foreldra.

Samþykkt af sveitarstjórn desember 2022.

Foreldrar giftir / sambúð  Einstæðir foreldrar
Dvalar stundir Almennt gjald Afsl.gjald 2. barn 40% Forgangsgjald Afsl.gjald 2. barn 40%
4 tímar 15.920kr 9.552kr 10.268kr 6.161kr
5 tímar 19.900kr 11.940kr 12.835kr 7.701kr
6 tímar 23.880kr 14.328kr 15.402kr 9.241kr
7 tímar 27.860kr 16.716kr 17.969kr 10.781kr
8 tímar 31.840kr 19.104kr 20.536kr 12.322kr
9 tímar 42.499kr 25.499kr 27.294kr 16.376kr

 

Gjaldskráin er aðgengileg á vef Stjórnartíðinda

Gjaldskrá fyrir leikskólana Tjarnarskógur og Hádegishöfði

Lýsing
Gjöld
Morgunverður
1.176 kr.
Ávaxtagjald
1.059 kr.
Hádegisverður
4.896 kr.
Nónhressing
2.230 kr.

Gjaldskrá leikskóla Múlaþings

 • Systkinafsláttur er 40% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn.
 • Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.
 • Ekki er veittur afsláttur á fæði.

Samþykkt í sveitarstjórn 14. desember 2022.


 • Almennt tímagjald á mánuði er kr. 4.250.
 • Tímagjald fyrir forgangshópa er kr. 2.817. á mánuði.
 • Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram 8 stundir er kr. 10.909 á mánuði fyrir sambúðarforeldra og kr. 7.276 fyrir einstæða foreldra.

 

Foreldrar giftir / sambúð Einstæðir foreldrar
Dvalar stundir Almennt gjald Afsl.gjald 2. barn 40% Forgangsgjald Afsl.gjald 2. barn 40%
4 tímar 16.920kr 10.152kr 11.268kr 6.761kr
5 tímar 21.150kr 12.690kr 14.085kr 8.451kr
6 tímar 25.380kr 15.228kr 16.902kr 10.141kr
7 tímar 29.610kr 17.766kr 19.719kr 11.831kr
8 tímar 33.840kr 20.304kr 22.536kr 13.522kr
9 tímar 44.749kr 26.849kr 29.812kr 17.887kr

 

Gjaldskráin er aðgengileg á vef Stjórnarráðsins.

Gjaldskrá fyrir grunnskóla í Múlaþingi

Frístund Djúpavogsskóli

Lýsing
Gjald
Frístund (skráðar stundir)
448 kr.klst.

Frístund Egilsstaðaskóli og Fellaskóli

Lýsing
Gjald
Frístund (skráðar stundir)
353 kr.klst.
Frístund, stakt tímagjald (umfram fasta tíma)
548 kr.klst.
Systkinaafsláttur 25%

Skólamáltíðir Djúpavogsskóli

Lýsing
Gjald
Hádegisverður (áskrift)
583 kr.
Mjólk (áskrift)
42 kr. pr.dag

Skólamötuneyti Egilsstaðaskóli og Fellaskóli

Lýsing
Gjald
Hádegisverður (áskrift)
505 kr.
Stök máltíð
672 kr.
Ávaxtagjald
1.126 kr.
Mjólk á mánuði (Fellaskóli)
675 kr.

Skólamötuneyti Seyðisfirði

Lýsing
Gjald
Skólamáltíð
571 kr.
Ávaxtagjald / morgunhressing
2.787 kr. pr.mánuð

Skólasel Seyðisfjarðarskóli

Lýsing
Gjald
Mánaðargjald
8.977 kr.
Fæðisgjald, skólasel
2.787 kr. pr.mánuð

Gjaldskrá fyrir tónlistarskóla á Egilsstöðum og í Fellabæ

Systkinaafsláttur gildir fyrir nemendur til og með 23 ára. Nemandinn í viðamesta náminu greiðir fullt gjald, annar fjölskyldumeðlimur fær 30% afslátt, þriðji 50% og fjórði 70%.

Árgjald á aukahljóðfæri  44.100 kr. 
Árgjald á hljóðfæraleigu 14.910 kr.

Námstig og aldur
Grunnnám
Miðnám
Framhaldsnám
Hópakennsla, forskóli
- / 36.830 kr.
- / -
- / -
Hljóðfæra- og söngnám, 9 ára og yngri
52.740 kr. / 70.400 kr.
- / -
- / -
Hljóðfæranám, 10-23 ára
60.255 kr. / 79.800 kr
60.255 kr. / 79.800 kr.
66.270 kr. / 88.200 kr.
Söngnám 10-23 ára
60.255 kr. / 79.800 kr.
60.255 kr. / 105.855 kr.
66.270 kr. / 124.900 kr.
Hljóðfæranám , 24 og eldri
90.375 kr. / 119.700 kr.
90.375 kr. / 119.700 kr.
99.405 kr. / 132.300 kr.
Söngnám ,24 og eldri
90.375 kr. / 119.700 kr.
90.375 kr. / 158.785 kr.
99.405 kr. / 187.340 kr.

Í töflunni hér fyrir neðan er fyrra gjaldið hálft gjald og seinna fullt gjald (hálft / fullt).

Samþykkt ágúst 2022.

Gjaldskráin á pdf formi

 

Gjaldskrá fyrir akstursþjónustu fyrir fatlað fólk í Múlaþingi

1. gr.

Akstursþjónusta fyrir fatlað fólk er gjaldfrjáls frá kl. 8-17 alla virka daga í þéttbýliskjörnum Múla­þings.

2. gr.

Varðandi akstur sem er samþykktur á grundvelli 4. mgr. 7. gr. reglna Múlaþings um aksturs­þjónustu fyrir fatlað fólk, nr. 50/2022, er greitt á eftirfarandi hátt:

Í dreifbýli er gjald fyrir hverja ferð kr. 322. Að hámarki er greitt fyrir 10 ferðir á viku.

Varðandi sérstaka samninga sem félagsþjónustan gerir vegna ferðaþjónustu við einstaklinga er tekið mið af útreikningum FÍB, https://www.fib.is/is/billinn/rekstrarkostnadur samkvæmt þeirra viðmiðunum eru greiddar kr. 85,87 á hvern ekinn km (flokkur A, B, C, D og E 1.lið).

3. gr.

Gjaldskrá þessi sem var samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 14. desember 2022 er sett með stoð í 29. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og öðlast þegar gildi.

Gjaldskrá er aðgengileg á vef Stjórnartíðinda.

Gjaldskrá stuðningsþjónustu í Múlaþingi

1. gr. Almenn heimilisstörf

Þjónustuþegar greiða fyrir aðstoð við almenn heimilisstörf.

Fullt gjald fyrir stuðningsþjónustu er kr. 2.272 fyrir hvern unninn tíma. Aldrei er þó innheimt fyrir meira en 10 klst. á mánuði. Þjónusta umfram það er gjaldfrjáls. Mögulegt er að sækja um lækkun gjalds og skal það metið sérstaklega af starfsmönnum fjölskyldusviðs samkvæmt viðmiðum í fylgi­skjali með gjaldskrá þessari. Viðmiðunarupphæðir taka breytingum í samræmi við breytingar á bótum almannatrygginga og vísitölu neysluverðs sem reiknast frá 1. desember ár hvert.

Afsláttur af gjaldi fyrir aðstoð við almenn heimilisþrif.

Afsláttur eða niðurfelling gjalda er metin samkvæmt innsendum tekjuupplýsingum/skattframtali árlega. Starfsmaður fjölskyldusviðs kallar árlega eftir tekjuupplýsingum. Kjósi þjónustuþegar af ein­hverjum ástæðum að skila ekki inn tekjuupplýsingum greiða þeir fullt gjald. Undanþága frá gjaldi gildir ekki fyrir heimsendan mat.

Stuðningsþjónusta vegna fatlaðra barna er gjaldfrjáls.

2. gr. Heimsendur matur

Þjónustuþegar greiða fyrir heimsendan mat. Hver skammtur kostar kr. 1.208.

3. gr. Daggjald í dagvist aldraðra

Samkvæmt reglugerð nr. 1245/2016 um dagdvöl aldraðra, með síðari breytingum 2021, er dag­gjald kr. 1.313.

4. gr. Fæðisgjald

Fæðisgjald í Stólpa, hæfingu/iðju, er kr. 750 á dag.

5. gr. Útlagður kostnaður vegna félagslegs stuðnings

Notandi stuðningsþjónustu greiðir eigin kostnað vegna frístundastarfs sem hann tekur þátt í með stuðningsaðila. Fjölskyldusvið Múlaþings endurgreiðir stuðningsaðila útlagðan kostnað gegn fram­vísun kvittana, að hámarki kr. 7.000 á mánuði. Sveigjanleiki er varðandi það að nýta fjármagn frá mánuði til mánaðar, þó ekki á milli ára.

6. gr. Garðsláttur

Umsækjendur sem metnir eru í þörf fyrir stuðningsþjónustu geta átt rétt á allt að þremur gjald­frjálsum garðsláttum yfir sumarið að uppfylltum eigna- og tekjumörkum skv. gjaldskrá þessari.

7. gr. Snjómokstur

Umsækjendur sem metnir eru í þörf fyrir stuðningsþjónustu geta átt rétt á snjómokstri. Greitt er fyrir snjómokstur skv. gjaldskrá þjónustumiðstöðva í Múlaþingi.

8. gr. Innheimta

Gjöld eru innheimt mánaðarlega. Greiðsluseðlar berast ekki heim með pósti nema þess sé sérstak­lega óskað.

9. gr. Tekjumörk

Við ákvörðun tekjumarka fyrir árið 2023 er miðað við fjárhæðir bóta almannatrygginga 1. janúar 2023.

10. gr. Gildistaka og lagastoð

Gjaldskrá þessi, sem er sett í samræmi við 26. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, öðlast þegar gildi. Um leið fellur úr gildi gjaldskrá nr. 52/2022 fyrir stuðningsþjónustu í Múla­þingi sam­kvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 8. febrúar 2023.

Fylgiskjal

Útreikningar á gjaldtöku fyrir stuðningsþjónustu.

Útreikningar á gjaldtöku fyrir stuðningsþjónustu miðast við tekjur heimilisins. Viðmiðunarupphæðir í gjaldskrá og tekjumörk eru fengin úr upphæðum bóta almannatrygginga 1. janúar 2023.
Viðmiðunarupphæð lausafjáreigna er 3.227.866 kr. og skal taka mið af breytingum vísitölu neysluverðs frá 1. desember ár hvert.
Tekjulágir einstaklingar geta sótt um lækkun gjalds og skal það metið sérstaklega og afgreitt af fjölskylduráði, miðað er við tekjur skv. 1. og 2. fl.

Einstaklingar
Hjón
Gr. pr. klst.
0 - 365.908
0 - 585.453
0%
Niðurgreidds tímakaups
0 kr.
365.908 - 548.862
585.453 - 878.179
50%
Niðurgreidds tímakaups
1.136 kr.
548.862 og hærra
878.179 og hærra
100%
Niðurgreidds tímakaups
2.272 kr.

Gjaldskrá fyrir þjónustu stuðningsfjölskyldna

1. gr.

Múlaþing greiðir stuðningsfjölskyldu þóknun fyrir hvern sólarhring sem barn dvelur hjá fjöl­skyldunni.

2. gr.

Fjárhæð greiðslna á sólarhring miðast við meðlagsgreiðslur hjá Tryggingastofnun ríkisins á hverjum tíma. Fyrir einn sólarhring er greitt hálft einfalt meðlag, fyrir helgardvöl (2 sólarhringa) er greitt heilt meðlag.

Upphæðir taka breytingum samhliða breytingum hjá Tryggingastofnun (upplýsingar á vefsíðu www.tr.is).

3. gr.

Greiðslur til stuðningsfjölskyldna eru skattskyldar verktakagreiðslur en draga má frá kostnað samkvæmt reglum ríkisskattstjóra.

4. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 15. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðn­ingsþarfir nr. 38/2018 og öðlast þegar gildi. Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 8. desember 2021.

Samþykkt apríl 2022.

Gjaldskráin er aðgengileg á vef Stjórnartíðinda

Gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Múlaþingi

Gjaldskrá þjónustumiðstöðva í Múlaþingi

Einingarverð án vsk
Verð pr. klst
Útseld vinna, dagvinna
6.200kr.
Útseld vinna, yfirvinna
9.424kr.
Bíll
120 kr. pr. km
Traktor
9.500kr.
Lyftari/liðléttingur
8.000kr.
Traktorsgrafa
10.000kr.
Beltavagn
5.000kr.
Sláttutraktor
5.000kr.

1. gr. Tímagjöld fyrir útselda vinnu starfsmanna þjónustumiðstöðva og tækja Múlaþings

2. gr. Efnisnám í landi Múlaþings

Gjald fyrir efnisnám úr óunninni grús og klöpp í landi Múlaþings er 212 kr/m3 án vsk.

3. gr. Gildistaka

Fjárhæðir taka breytingum 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingu á byggingarvísitölu grunnur 2009, 173,0 stig í ágúst 2022.

Eldri gjaldskrá, sem samþykkt var í sveitastjórn Múlaþings 13. maí 2021, fellur hér með úr gildi.

Samþykkt í sveitastjórn desember 2022.

Gjaldskrá fyrir handsömun og vörsla búfjár

Gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald

1. gr.

Hunda- og kattaeigendur sem búsettir eru í Múlaþingi, skulu greiða leyfisgjöld sbr. 11. gr. í samþykkt um kattahald og gæludýrahald annarra en hunda í sex sveitarfélögum á starfssvæði heilbrigðisnefndar Austurlandssvæðis nr. 912/2015 og 12. gr. í samþykkt um hundahald í sex sveitarfélögum á starfssvæði heilbrigðisnefndar Austurlandssvæðis nr. 933/2015.

2. gr.

Af hundum skal innheimta leyfisgjald sbr. 12. gr. samþykktar nr. 933/2015, að upphæð kr. 15.390 á hvern hund. Innifalið í leyfisgjaldi er ormahreinsun og trygging auk umsýslugjalda sveitafélagsins.

Gjald greiðist á gjalddaga 1. febrúar en eindagi er 28. febrúar ár hvert.

 

Af köttum skal innheimta leyfisgjald sbr. 11. gr. samþykktar nr. 912/2015 að upphæð kr. 10.443 á hvern kött. Innifalið í leyfisgjaldi er ormahreinsun og trygging auk umsýslugjalda sveitafélagsins.

Gjald greiðist á gjalddaga 1. febrúar en eindagi er 28. febrúar ár hvert.

 

Um vexti af vangreiddum gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari gilda almennar reglur. Um innheimtu gjalda fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með síðari breytingum. Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi.

 

3. gr. 

Eigendur hunda og katta eru ábyrgir fyrir öllum kostnaði sem hlýst af brotum gegn samþykkt nr. 933/2015 og samþykkt nr. 912/2015. Við afskráningu hunds eða kattar ber að endurgreiða árlegt leyfisgjald í réttu hlutfalli við þá mánuði sem eftir eru af árinu.

4. gr.

Handsömunargjald skv. 12. gr. samþykktar nr. 933/2015 er sem hér segir:

A) Grunngjald, sem greiðist við hverja föngun er kr. 16.490,-
B) Gistigjald, sem greitt er fyrir hvern byrjaðan sólarhring sem hundur er í vörslu er kr. 6.596,-
C) Álag sem bætist ofan á grunngjald og gistigjald, ef hundur er fangaður utan dagvinnutíma, er kr. 16.490,-
D) Stórhátíðaálag sem bætist ofan á grunngjald, gistigjald og álag skv. C), ef hundur er fangaður á stórhátíðardögum, er kr. 16.490,-

 

Ef til aflífunar hunds kemur, skal eigandi dýrs að auki greiða útlagðan aflífunarkostnað. Ef hundur var ekki ormahreinsaður í síðustu skipulögðu ormahreinsun fyrir handsömun, eða síðar af dýralækni, skal láta ormahreinsa hundinn áður en hann er afhentur eiganda og skal eigandi greiða útlagðan kostnað vegna hreinsunarinnar.

5. gr.

Handsömunargjald, skv. 11. gr. samþykktar nr. 912/2015 er sem hér segir:

A) Grunngjald, sem greiðist við hverja föngun er kr. 16.490,-
B) Gistigjald, sem greitt er fyrir hvern byrjaðan sólarhring sem köttur er í vörslu er kr. 6.000,-
C) Álag sem bætist ofan á grunngjald og gistigjald, ef köttur er fangaður utan dagvinnutíma, er kr. 16.490,-
D) Stórhátíðaálag sem bætist ofan á grunngjald, gistigjald og álag skv. C) ef köttur er fangaður á stórhátíðardögum, er kr. 15.000,-

Ef til aflífunar kattar kemur, skal eigandi dýrs að auki greiða útlagðan aflífunarkostnað. Ef köttur var ekki ormahreinsaður í síðustu skipulögðu ormahreinsun fyrir handsömun, eða síðar af dýralækni, skal láta ormahreinsa köttinn áður en hann er afhentur eiganda og skal eigandi greiða útlagðan kostnað vegna hreinsunarinnar.

6. gr.

Ofangreind gjaldskrá er sett með vísun til heimilda í; samþykkt um hundahald í sex sveitarfélögum á starfssvæði heilbrigðisnefndar Austurlandssvæðis nr. 933/2015, samþykkt um kattahald og gæludýrahald annarra en hunda í sex sveitarfélögum á starfssvæði heilbrigðisnefndar Austurlandssvæðis nr. 912/2015 og 25. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.br.

 

Gjaldskráin öðlast þegar gildi.

Við staðfestingu gjaldskrár þessarar falla úr gildi; gjaldskrá vegna hunda- og kattahalds í Múlaþingi nr. 1386/2020.

Gjaldskrá er aðgengileg á vef Stjórnartíðinda.

 

Samþykkt í sveitarstjórn desember 2022.

 

 

 

 

 

Gjaldskrá Slökkviliðs Austurlands

Reiðhöll Iðavöllum

Gjaldskrá notkunar reiðhallarinnar á Iðavöllum 2019

Seld eru árskort, sem gilda út árið 2019 og einnig stakir tímar.

Allar skráningar á notkun reiðhallarinnar fara fram hjá Melli í síma 895-8713 eða í tölvupósti fidrildi@web.de og sér hún um eftirlit og innheimtu fyrir reiðhöllina.

 

Félagar í Freyfaxa:

Árskort fyrir einstaklinga: 15.000 kr.

Árskort fyrir fjölskyldu: 25.000 kr.

Stakt skipti: 2.500 kr. (ekki tímabundið)

Börn undir 12 ára: frítt

Árskort fyrir börn 12 ára til og með 17 ára: 5.000 kr.

 

Einstaklingar utan Freyfaxa:

Árskort fyrir einstaklingar: 25.000 kr.

Stakt skipti: 3.500 kr. (ekki tímabundið)

 

Sérleiga á reiðhöll t.d. fyrir námskeið:

Heill dagur (fyrir og eftir hádegi): 15.000 kr.

Hálfur dagur (fyrir eða eftir hádegi): 10.000 kr.

 

Athugið: Hægt er að skipti höllinni í tvennt, til að hafa vinnufrið og möguleiki á kennslu o.s.fr.v.

 

Samþykkt í bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs 6. mars 2019.

Félagsheimili Hjaltalundi

Tímalengd
Verð
1 klukkustund *
2.500 kr.
Sólahringsleiga til funda og/eða veisluhalda
23.000 kr.
Helgarleiga (föstudaga, laugardaga, sunnudaga)
60.000 kr.
Þorrablót, árshátíðir, ættarmót (60 eða fleira)
1.000 kr./miðinn

*Sé húsið tekur skemur en í sólahring skal skila því hreinu eins og að því var komið

Sé áhugi fyrir að kaupa veitingar á fundi eða í veislur getur húsvörður haft milligöngu um það við
Kvenfélagið Björk.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 10. maí 2023

Hlymsdalir

Gjaldskrá Hlymsdala

Meginhlutverk:

Meginhlutverk Hlymsdala er að bjóða upp á aðstöðu til að auka og viðhalda virkni og fyrirbyggja og rjúfa félagslega einangrun. Hlymsdalir þjóna öllum íbúum sveitarfélagsins og er meginúrræði félagsþjónustunnar til að uppfylla ofangreint markmið (sem snertir alla þá sem ekki eru á vinnumarkaðinum, t.d. öryrkja, atvinnuleitendur, eldri borgara og heimavinnandi). Í Hlymsdölum er einnig starfrækt félagsstarf fyrir eldri borgara skv. lögum um málefni aldraðra auk þess að félag eldri borgara hefur afnot af aðstöðunni fyrir ákveðna þætti í sinni starfsemi.
 
Annað:
Húsnæðið er rekið af félagsþjónustu Múlaþings og getur nýst undir hvers kyns félagsstarf eldri borgara, þ.á m. viðburði tengdum félagsmönnum í Félagi
eldri borgara. Einnig getur húsnæðið nýst til ýmis konar fræðslu-, menningar- og samfélagslegra viðburða á vegum sveitarfélagsins. Ef viðburðir eru haldnir í
hagnaðarskyni eða án tengsla við félagsstarf og samfélagsleg málefni, skulu afnot af húsinu einungis veitt gegn gjaldtöku.
 
Fjölskylduráð setur Hlymsdölum gjaldskrá sem staðfest skal af sveitarstjórn.

Gjaldskrá fyrir Hlymsdali

Lýsing
Gjöld
6 klst. leiga
25.000 kr.
12 klst. leiga
35.000 kr.
Sólarhringsleiga
55.000 kr.
Samþykkt á fundi fjölskylduráðs Múlaþings þann 2. desember 2020 og í sveitarstjórn þann 9. desember 2020.

Tryggvabúð

Lýsing
Gjöld
Húsaleiga:
1 sólarhringur
30.750 kr.
½ sólarhringur
18.450 kr.
1 klukkustund
2562 kr.
Þjónusta:
1 dagur – skráðir notendur
1.025 kr.
Stök máltíð
1.230 kr.
Morgunkaffi
666 kr.
Síðdegiskaffi
512 kr.
Getum við bætt efni þessarar síðu?